Kofa: - Kontraktvinner Carl C. Fon skulle vært avvist

Entreprenør Carl C. Fon AS er godt i gang med bygging av sju km ny riksvei 36 i Telemark etter å ha kommet med tilbud på 177 mill. kroner. Klagenemda for offentlige anskaffelser (Kofa) har avgjort at tilbudet burde vært avvist.

Hans Kristian Barbøl

17.10.17 14:47

 

Etter det AT.no kjenner til ble fem av sju tilbud avvist på bygging av ny Rv. 36 - Slåttekås - Årnes. Et av selskapene som ble avvist, Vassbakk & Stol AS, har klaget avvisningen inn for Kofa.

Carl C. Fon AS ble tildelt kontrakten 9. september 2016. Vassbakk & Stol leverte klage til Kofa 6. desember 2016. Klagenemdas avgjørelse er datert 10. oktober 2017.

Nemdas konklusjon er:

Statens vegvesen region Sør v/Vegdirektoratet har brutt regelverket for offentlig anskaffelser ved å ikke avvise valgte leverandør (Carl C. Fon AS), jf. forskriften § 20-12 (1) bokstav a. Klagers (Vassbakk & Stol AS) anførsel om at klager urettmessig ble avvist har ikke ført frem. Klagers øvrige anførsler er ikke blitt behandlet. 

- Vi registrerer at Kofa har sagt seg enig med oss i å avvise tilbudet fra Vassbakk & Stol AS. Vi registrerer også at Kofa har et annet syn enn oss på det valgte tilbudet, sier Svein Andres Tovslid ved seksjon Utbygging Telemark i Statens vegvesen.

Kommenter artikkelen

Nyheter fra Anlegg