Etterslepet på veivedlikehold har stoppet. Nå skal det tapte sakte men sikkert tas igjen.
Etterslepet på veivedlikehold har stoppet. Nå skal det tapte sakte men sikkert tas igjen.

4,2 milliarder til veivedlikehold og - fornying

Samferdselsdepartementet har presentert hvor og når det det blir vedlikeholdsarbeider på vei i 2016.

Publisert Sist oppdatert

Forfallet på riksveiene har nå stoppet opp. I fjor var første gang på mange år uten at forfallet økte.

- Som fagetat mener vi dette er en svært gledelig utvikling, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Først må forfallet stoppes

- Det er viktig at vi bygger ut veinettet vårt og på den måten bidrar positivt til samfunnsutviklingen. Samtidig er vi forpliktet til å ta vare på og gjøre stadige forbedringer på det vi har bygget. Denne forpliktelsen etterlever vi nå gjennom en tung satsing på drift og vedlikehold, legger han til.

Ifølge veidirektøren er utfordringen todelt: I første rekke må forfallet stoppes. Deretter er det snakk om å ta igjen tidligere forfall.

- 2015 var det første året at forfallet ikke økte, noe som er positivt i seg selv. I tillegg er det tilfredsstillende at vi i år vil ta igjen forfallet med 1,3 milliarder kroner, sier Gustavsen.

Asfalterer 123 mil

Totalt for 2016 er det satt av nærmere 4,2 milliarder kroner til vedlikehold og fornying av riksveiene. De største andelene av denne summen skal gå til fornying og veidekker.

I Norge legges det nå nytt asfaltdekke på riksveiene gjennomsnittlig hvert niende år.

  • I fjor var 79,9 prosent av veidekket på riksveiene tilfredsstillende.
  • Dette er en oppgang fra året før da tallet var 76,5 prosent.
  • I 2016 er ambisjonen at tilstanden skal være minst like høy som i fjor.
  • 1230 kilometer riksvei skal etter planen asfalteres i år

Her finner du lister som viser når asfaltering er planlagt på riksveiene over hele landet.

Og på dette kartet kan du gå inn og finne oversikt over strekningene som skal asfalteres.

Bruer og tunneler

- Vi skal bruke betydelige summer både på tunneler og bruer. Innsatsen vi legger ned skal komme hele samfunnet til gode, både privatpersoner og næringsliv skal nyte godt av dette, sier Gustavsen.

Han understreker viktigheten av at veinettet skal betjene næringslivet på en god måte. Som ett eksempel viser han til at Vegvesenet allerede har satt i verk tiltak som har fått store, positive ringvirkninger for tømmernæringen.