I 2019 økes midlene fra Landbrukets Utviklingsfond til skogbruk med 20 millioner kroner.
I 2019 økes midlene fra Landbrukets Utviklingsfond til skogbruk med 20 millioner kroner. (Foto: Torbjørn Tandberg)

110 mill. kroner til veibygging og taubane

Fordelingen av midler fra Landbrukets Utviklingsfond til skogbruk for 2019 er nå fastsatt etter samråd med avtalepartene og skogbruks-organisasjonene.

For 2019 avsettes det 110 millioner kroner til veibygging og taubane.

- Denne regjeringen har med dette doblet satsingen på infrastruktur i skogbruket sammenlignet med den rød-grønne regjeringen, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud.

Stor aktivitet

- Det er for tiden stor aktivitet i skogen og hogsten er økende. For å sikre en langsiktig og bærekraftig skognæring er det derfor viktig med foryngelse og ungskogpleie etter hogst, sier Hoksrud.

Landbruks- og matministeren har derfor lagt vekt på å styrke tilskuddet til skogkultur med 11 millioner kroner til 84 millioner kroner i 2019, inkludert en satsing på 8 millioner kroner til miljøtiltak med hovedvekt på ivaretakelse av nøkkelbiotoper.

Skogbruksplanlegging med miljøregistreringer er et viktig virkemiddel for å sikre et godt kunnskapsgrunnlag om skogressursene og samtidig ta nødvendige hensyn til biologisk mangfold og andre miljøverdier. Bevilgningen til skogbruksplanlegging økes med 1 million kroner i 2019 til 28,5 millioner kroner.

- Opp til næringen

Bevilgningene til Kystskogbruket og til Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) økes hver med en halv million kroner til henholdsvis 5 millioner kroner og 13,5 millioner kroner i 2019.

Det bevilges 1 millioner kroner til prosjektet Velg Skog.

- Med denne satsingen bidrar vi betydelig til en kunnskapsbasert, effektiv og miljøvennlig skognæring. Nå er det opp til næringen å sørge for at disse midlene utnyttes godt, slik at skognæringen kan fortsette å bidra til verdiskaping, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud.

Forsiden nå