En slik tunnel som dette over Boknafjorden ser ut til å bli for dyr og for komplisert.
En slik tunnel som dette over Boknafjorden ser ut til å bli for dyr og for komplisert.

Anbefaler ikke bro over Boknafjorden

Skal E39 bli fergefri, blir det sannsynligvis med tunnel under Boknafjorden og ikke bro over.

Prosjektet Fergefri E39 anbefaler ikke at det blir arbeidet videre med planer for bro over Boknafjorden. Anbefalingen tar utgangspunkt i høye kostnader, usikkerhet generelt, og mulige konsekvenser for næringslivet, opplyser Statens vegvesen.

Vegvesenet gjennomfører på oppdrag fra Samferdselsdepartementet en utredning om fergefri E39 fra Kristiansand til Trondheim. Det vurderes blant annet om det er teknisk mulig å krysse de fjordene langs Vestlandets hovedvei som fortsatt trafikkeres av ferger, med nye broer.

På bakgrunn av dette fikk prosjektet i januar i år oppdraget med å se om det er mulig å krysse Boknafjorden med bro og hva dette i så fall vil koste.

5-600 meter dyp

Boknafjorden er på det smaleste rundt 7,5 km bred og 5-600 m dyp. Den har tidligere vært ansett som umulig å krysse med bro. Utviklingen innenfor broteknologi går imidlertid fort framover, og det er derfor forventet at det blir etterspurt alternative løsninger til verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnelanlegg.  I

 første omgang skulle det gjøres en grov vurdering av om en slik kryssing med bro kan være gjennomførbar, og om dette ville gi et tilstrekkelig grunnlag til å arbeide videre med et konsept som kunne erstatte tunnelprosjektet Rogfast mellom Randaberg og Bokn.

Det er sett på flere mulige løsninger, men den som er brukt i en endelig vurdering er en 7,5 km lang hengebro med fem spenn, der fire av seks brotårn står å flytende fundamenter som er forankret til bunnen.

37 mrd. kroner

Den rimeligste løsningen, med tårn i stål, er beregnet til 37 milliarder kroner, inkludert full merverdiavgift.

Broen vil tåle værforholdene godt, og vil gi gode passeringsmuligheter for skip. Andre løsninger kan være rimeligere å bygge, men det er svært usikkert om det vil føre til en vesentlig kostnadsreduksjon. Samtidig vil slike løsninger være negative for skipstrafikken.

Prosjektet har tatt utgangspunkt i at broen måtte bli bygget i nærheten av fergestrekningen Mortavika - Arsvågen, i henholdsvis Rennesøy og Bokn kommuner.

Prosjektet har også forutsatt at en broløsning vil bety at de såkalte Rennfast-tunnelene mellom Randaberg og Rennesøy, må oppgraderes med nye tunnelløp. Kostnadene til dette er imidlertid ikke med i tallene ovenfor, men vil også være betydelige.

- Vurderingen som er gjort gir etter vår vurdering ikke tilstrekkelig grunnlag for å anbefale at arbeidet med en broløsning for Boknafjorden bør fortsette. Ved siden av et høyt kostnadsnivå for broløsningen, er det flere andre usikre forhold knyttet til en slik løsning, sier prosjektleder Olav Ellevset.

- Vi har derfor kommet til at dette ikke er tilstrekkelig til å forsinke framdriften for Rogfast-tunnelene. Som kjent er arbeidet med Rogfast kommet langt, og reguleringsplanene ligger for tiden ute til offentlige ettersyn, legger prosjektlederen til.

Forsiden nå