Dagens fylkesvei 169 Hølandsveien har lav standard og mange avkjørsler mellom Fjellsrud og Stensrud. Ny fylkesvei bygges derfor i ny trasé sør for dagens vei.
Dagens fylkesvei 169 Hølandsveien har lav standard og mange avkjørsler mellom Fjellsrud og Stensrud. Ny fylkesvei bygges derfor i ny trasé sør for dagens vei. (Foto: Statens vegvesen)

Sju tilbud på bygging av fylkesvei

Huser er lavest på pris.

Statens vegvesen har mottatt åtte tilbud på bygging av ny fylkesvei 169 Hølandsveien mellom Fjellsrud og Stensrud i Fet kommune.

Disse leverte tilbud:

 • Anlegg Øst Entreprenør AS, 82.524.462 kroner
 • Askim Entreprenør AS, 104.329.616 kroner
 • Huser Entreprenør AS, 79.773.539,66 kroner
 • Isachsen Anlegg AS, 100.326.749,60 kroner
 • Leif Grimsrud AS, 116.695.222,20 kroner
 • NCC Norge AS, 107.501.704,90 kroner
 • Peab Anlegg AS, 86.854.414,54 kroner

Ny fylkesvei og gang- og sykkelvei

Entreprenøren som vinner konkurransen om å bygge ny fylkesvei 169 Hølandsveien skal blant annet gjøre følgende arbeider:

 • Bygge ny fylkesvei på den ca. 1.850 meter lange strekningen mellom Fjellsrud og Stensrud. Ny fylkesvei skal bygges som en tofeltsvei med en bredde på 7,5 meter.
 • Bygge ca. 3.000 meter med ny gang- og sykkelvei. Gang- og sykkelveien får en bredde på 3,5 meter.
 • Bygge om lokale veier.
 • Bygge rundkjøring i kryss mellom rv. 22 og fv. 169.
 • Bygge rundkjøring i kryss mellom den gamle og nye veien på Stensrud.
 • Bygge to plass-støpte underganger.
 • Bygge nytt veilysanlegg.
 • Legge om kabler og ledninger, herunder svært viktige kabler til Sverige.
 • Legge om bekker og anlegge stikkrenner.
 • Sanere og rive bygninger.
 • Legge nye trekkerør for kabler.

I tillegg skal det gjennomføres lokal støyskjerming for 29 boliger og 26 uteplasser. Disse skjermingstiltakene er utlyst i en egen konkurranse.

Ny trasé

Dagens fylkesvei 169 Hølandsveien har lav standard og mange avkjørsler mellom Fjellsrud og Stensrud. Ny fylkesvei bygges derfor i ny trasé sør for dagens vei.

Ny veilinje vil gå over noe dyrket mark, men i hovedsak i skog og randsone. I vestenden bygges det et nytt veikryss med rv. 22 som en rundkjøring. I østenden skal det bygges et nytt veikryss mellom dagens fv. 169 og den nye veien, samt lokalveier.

Med ny fylkesvei 169 og ny gang- og sykkelvei skal trafikksikkerheten og fremkommeligheten for alle trafikantgrupper bli bedre.

274,4 millioner kroner

Statens vegvesen skal bygge ny fylkesvei 169 på vegne av Akershus fylkeskommune. I Akershus fylkeskommunes handlingsprogram for perioden 2018-21, har prosjektet fått en kostnadsramme på 274,4 millioner kroner i 2018-verdi.

Denne kostnadsrammen inkluderer både veientreprisen, støytiltak, merverdiavgift, grunnerverv, prosjektering, byggeledelse og andre byggherrekostnader og en usikkerhet på ti prosent.

Byggearbeidene er ventet å starte opp etter sommerferien i 2018 og tiltakene skal være gjennomført innen august 2020.

Forsiden nå