Kirkestuen Transport AS med innleid link og egen semitrailer på terminalbesøk på Rudshøgda. Med litt trening er setter godt ryggbart.
Kirkestuen Transport AS med innleid link og egen semitrailer på terminalbesøk på Rudshøgda. Med litt trening er setter godt ryggbart.

Dolly eller link?

Hvilken type modulvogntog gjør jobben best, link eller dolly? Kirkestuen Transport AS har funnet noen svar for sin egen del.

- Hos oss er dolly-løsningen gunstigst mellom Oslo-området og Innlandet, sier Geir Inge Kirkestuen. - Jeg ser også at link-løsningen kan ha sine fortrinn, men da bør transportstrekningen være lengre og forholdene ligge til rette for rasjonell håndtering i hver ende. Jeg vil gjerne gjøre oppmerksom på at det ikke er noen vitenskapelig test vi har utført, men forsøk for å finne frem til en økonomisk transportløsning i vårt tilfelle.

Den utvidede prøveordningen for modulvogntog gjør det mulig å benytte slike kjøretøyløsninger på flere veistrekninger på Østlandet, blant annet til Lillehammer i nord. Kirkestuen Transport ønsket å vurdere både link og dolly opp mot tradisjonelle vogntog og har kjørt sin egen test blant annet med tidsstudier for begge løsningene. - Sjåførene har gitt tilbakemeldinger om at både link og dolly har gode kjøreegenskaper og er problemfrie på veistrekninger som er åpnet for modulvogntog, sier Kirkestuen.

Tiden viktig

Kirkestuen Transport gjorde forsøk med link mellom Langhus og Gjøvik. Fordelen med link er at trekkvognen kan håndtere begge enhetene. Utfordringen viste seg i praksis å være å finne et egnet depot for rangering og skifting av semitrailere før uttransport til kundene. - I praksis tok det for lang tid å håndtere link-settet i hver ende i forhold til så vidt kort kjørestrekning. Dessuten må man ta med i betraktningen at anskaffelsen av en termolink kommer på 680.000 kroner, mens en dolly koster bare tredjeparten. Kan man bruke kapell-link, er selvsagt anskaffelseskostnaden lavere.

Kirkestuen ser for seg at link kan være fordelaktig der transportstrekningen er lengre og hvor man kan dra nytte av at trekkvognen håndterer begge enhetene uten for mye tidsforbruk.

Dolly perfekt

Forsøkene med dolly ble gjort mellom Kirkestuens terminalpunkt på Berger i Skedsmo og egen terminal på Rudshøgda midtveis mellom Hamar og Lillehammer. - For oss er dette en optimal strekning å bruke dolly på, sier Kirkestuen. - Tidsforbruket er som med et ordinært vogntog, og vi får med oss mer. Mens vi med semitrailer har 33 pallplasser og bil og henger 36, får vi 52 med dolly. Vi sparer inn en bil mellom terminalene. Den kan i stedet brukes til distribusjon i Mjøsområdet. Ved kjøring fem dager i uken mellom terminalene vil vi spare inn 750.000 kroner i året på sjåførlønn og drivstoff. Vi kommer til å sette inn et slikt modulvogntog mellom terminalene etter nyttår.

Slik Kirkestuen ser det, ligger fordelen med dolly-løsningen i lavere investering og at man ellers kan bruke det materiellet man allerede har. Dessuten opereres settet slik man er vant til med bil og henger. Dolly med semitrailer kan settes av for lossing og lasting, mens bilen eventuelt kan brukes til levering og innhenting av gods i mellomtiden. Det kreves ikke lenger at lasteenheten på bilen skal være 7,82 meter lang.

Forsiden nå