E16-utbygging til 1490 mill. kroner

E16-utbygging til 1490 mill. kroner

Ny E16 mellom Varpe bru og Smedalsosen skal stå ferdig i 2017.

- E16 over Filefjell blir mindre værutsatt, og det blir lettere å holde veien åpen vinterstid. I tillegg blir noen rasfarlige punkt fjernet på denne viktige forbindelsen mellom Østlandet og Vestlandet.

Dette sier samferdselsminister Marit Arnstad i forbindelse med et forslag om at Statens vegvesen skal få fullmakt til å gjennomføre prosjektet E16 Varpe bru - Otrøosen - Smedalsosen, i Oppland og Sogn og Fjordane.

Utbyggingen er beregnet å koste 1,49 milliarder kroner, og skal finansieres med bevilgninger over statsbudsjettet.

I budsjettet for 2013 er det satt av midler til forebyggende arbeid. Det er lagt opp til anleggsstart våren 2014 og åpning for trafikk i 2017. Samferdselsdepartementet lover å komme tilbake til dette i statsbudsjettet for 2014.

Prosjektet omfatter bygging av ca. 20 km ny vei, med ca. 6 km i tunnel. For å minske problemene med snødrev, skal veien legges høyt i terrenget med slake skråninger.

Forsiden nå