En brikke til besvær

En brikke til besvær

Det tar tydeligvis tid å få innført et krav om obligatorisk bompengebrikke for alle kjøretøy over 3,5 tonn, norske som utenlandske.

De fleste bomstasjonene på norske veier er blitt automatiske. Det er lettvint for trafikantene som slipper å stoppe for å betale. Regningen kommer automatisk i postkassen enten man har bombrikke eller ikke. Problemet er at det i praksis er nesten umulig å kreve in bompenger fra kjøretøy fra land utenfor Skandinavia. Flere bompengeselskap budsjetterer med tap på opptil 90% (!!) for utlendingene.

Konkurransevridende

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har i klartekst fortalt Samferdselsdepartementet at dette virker konkurransevridende mellom norske og utenlandske transportører. På enkelte veistrekninger utgjør bompasseringer en betydelig kostnad for norske transportører, mens de fleste utenlandske i praksis slipper denne kostnaden. Allerede i juli 2009 ba NLF om at det måtte innføres obligatorisk bompengebrikke for alle kjøretøy over 3,5 tonn, med en eller annen form for bankgaranti eller tilsvarende som sikrer at betalingen finner sted, uansett hvilket land kjøretøyet kommer fra.

Det tar sin tid

Tre og et halvt år har gått siden NLF fremmet sitt forslag. Forslaget ble fulgt opp av Samferdselsdepartementet i november 2010 med lovnader om en seriøs behandling. Tidligere samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa satte i gang en prosess for innføring av brikke. Det ble til og med satt en dato for innføring - senest 1. juli 2012. I januar i år ble det imidlertid klargjort at man ikke ville være ferdig innen denne datoen, men NLF fikk lovnader fra statssekretær Lars Erik Bartnes at kravet skulle være på plass i løpet av høsten 2012. Den høsten har nå gått over til vinter, og 2012 går snart over til 2013.

LES OGSÅ:

Riksrevisjonen

Tilsynelatende har det ikke skjedd noe som helst siden statssekretærens lovnader til NLF. Eller kanskje litt. Takket være Riksrevisjonen har vi fått innblikk i et brev fra nåværende samferdselsminister Marit Arnstad. Brevet var i utgangspunktet unndratt fra offentligheten, men en dyktig og pågående riksrevisor Jørgen Kosmo har gjort det offentlig.

En av Riksrevisjonens oppgaver er å påse at styre og stell her i landet skjer på en effektiv måte. I rapporten «Riksrevisjonens undersøking av bompengeforvaltninga» blir det etterlyst en mer effektiv bompengeinnkreving. Blant annet påpeker Riksrevisjonen svakheter i både Statens vegvesens og Samferdselsdepartementets oppfølging på forskjellige områder, og det etterlyses et system som vil gjøre det enkelt å kreve inn bompenger fra utenlandske trafikanter.

Samferdselsministerens brev

Samferdselsministeren har svart på Riksrevisjonens merknader i form av et brev datert 18. oktober i år. I brevet fra Arnstad heter det blant annet: «Et annet tiltak som vil sikre økt brikkebruk i kjøretøy som blir brukt i næringsvirksomhet, er innføringen av en ordning med obligatorisk bompengebrikke for visse kjøretøyklasser med tillatt totalvekt over 3,5 tonn. Det ble gjennomført offentlig høring av forslag til endring av vegtrafikkloven § 13 våren 2012, og saken er nå til behandling i departementet. Samferdselsdepartementet tar sikte på at lovforslaget blir lagt fram for Stortinget i høst.»

Det har imidlertid ikke skjedd. Ministerens noe uforpliktende formulering «tar sikte på» er kanskje mest myntet på Riksrevisjonen for å vise at man gjør «noe». Man kommer imidlertid ikke utenom at det har tatt lang tid, og det sier kanskje noe om at saken ikke er veldig høyt prioritert?

Brikke for alle?

Fortsettelsen på ministerens brev er interessant for alle som eier et kjøretøy. Vi leser: «Hensynet til å holde kostnadene til innkreving av bompenger på et lavest mulig nivå, tilsier at påbudet om obligatorisk bompengebrikke bør utvides til å gjelde alle kjøretøy.»

Hvis dette blir en realitet, må også gamlefar som bor milevidt unna nærmeste bomstasjon og som bare kjører på nærbutikken en gang i uken, skaffe seg bompengebrikke.

Arnstad skriver imidlertid videre at det foreløpig ikke finnes tekniske løsninger som tilfredsstiller kravene til nødvendig anonymitet for privatpersoner i bompengesystemet. Dette forteller vel også at dagens bompengesystem ikke sikrer privatpersoner med bompengebrikke det som anses som nødvendig anonymitet.

Forsiden nå