Dette Iveco-vogntoget er for tungt for de svenske reglene.
Dette Iveco-vogntoget er for tungt for de svenske reglene.

Firkantet praksis av mål og vekt

Den svenske Rikspolisstyrelsen har skapt sommerens transportdrama ved helt å se bort fra innarbeidet praksis for mål og vekt ved lastebiltransport inn og ut av Sverige. Transportørene raser, og samferdselsministrene fortviler. Det settes nå lit til at det svenske nærindsdepartementet kan løse floken raskt, kanskje allerede denne uken.

Norge, Sverige, Finland og Danmark har i mange år hatt nasjonale bestemmelser for mål og vekt på nyttekjøretøy. Ved grensepassering er dette blitt praktisert slik at man må tilfredsstille de bestemmelsene som gjelder i de land man kjører fra og til, eventuelt gjennom. Helt til i sommer. Etter en dom i Göteborgs Tingsrätt, deretter i Hovrätten för Västra Sverige med stadfesting i Högsta Domstolen har svenske politimyndigheter besluttet seg for å følge EU-direktiv 96/53 om største tillatte vekter og dimensjoner for internasjonal transport også ved nordiske grensepasseringer inn og ut av Sverige. I henhold til 96/53 er største tillatte vogntogvekt 40 tonn, mens største lengde for semitrailervogntog er 16,5 meter og vogntog bestående av bil og slepvogn eller påhengsvogn 18,75 meter. Nasjonale bestemmelser går godt ut over dette i samtlige fire land.

Riktig dom, feil konsekvens

Dommen i Sverige var riktig. Den gjaldt et svensk vogntog som skulle til Frankrike, og da gjelder uten tvil EU-direktiv 96/53. Dette førte imidlertid til at politiet i Sør-Sverige begynte å praktisere direktivet også for nordisk grenseoverskridende trafikk til og fra Sverige. Men det stoppet ikke med det. Rikspolisstyrelsen har sendt brev til samtlige politimyndigheter i Sverige om at EU-direktiv 96/53 skal gjelder ved alle grensepasseringer inn og ut av landet.

Rikspolisstyrelsen har helt sett bort fra den praksis som har vært gjeldende i Norden i lang tid. Problemet med denne praksisen er at den ikke er nedfelt i et regelverk. For Rikspolisstyrelsen er det åpenbart ikke nok at samferdselspolitikere i fire land er enige om hvordan dimensjoner og vekter skal praktiseres over landegrensene i Norden.

På ministerplan

Samferdselsminister Marit Arnstad.
Samferdselsminister Marit Arnstad.

Saken har naturlig nok vakt stor oppsikt, blant annet i Norges Lastebileier-Forbund (NLF) og søsterorganisasjonen Svenska Åkeriföretag (SÅ) som begge har fått mange henvendelse fra sine medlemmer. Samferdselsminister Marit Arnstad har skrevet brev til sin svenske kollega, infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, og bedt om at det blir ordnet opp. Arnstad ikke bare ber om at nødvendige tiltak blir gjennomført raskt, men anmoder også om at svenske kontrollstasjoner midlertidig viderefører den etablerte praktiseringen inntil en nødvendig regelendring kan skje. Hun påpeker konsekvensen for transportørene som selvsagt er like alvorlige for svenske som norske.

Også den danske transportministeren har gitt uttrykk for samme bekymring.

Store konsekvenser

Den nyetablerte svenske kontrollpraksisen får store konsekvenser for transportører i hele Norden, men særlig for norske som bruker Sverige som transittland for å komme fra sør til lengst nord i Norge. En maksimalvekt på bare 40 tonn vil kreve langt flere vogntog for å transportere samme godsmengde. Dette gir ikke bare økte kostnader, mens også betydelig større miljøutslipp og redusert sikkerhet på veiene med flere kjøretøy. Skulle ikke politiet heller jobbe for økt sikkerhet?

Vogntog bygd opp etter de nye norske lengdebestemmelsene kan i henhold til EU-direktiv 96/53 faktisk risikere å kjøre ulovlig inn i Sverige uten last hvis de ikke kan kortes ned til 16,5 meter (semitrailervogntog) eller 18,75 meter.

Både NLF og SÅ har påpekt at den nye praksisen vil kunne medføre konkurser i transportbransjen, og det er også helt klart at dette vil smitte over på et transportavhengig næringsliv som fra før sliter med høye kostnader. Det påhviler altså svenske politikere et stort ansvar å rydde opp så raskt som mulig.

Reaksjoner fra mange hold

Det har kommet reaksjoner fra mange hold. Også den nyetablerte felles nordiske organisasjonen Nordic Logistics Association (NLA) har reagert. NLA har blant annet hatt kontakt med Volvo som har gått inn i saken sammen med Næringslivets Transportråd i Sverige. Erik Engellien, adm. direktør i Volvo Norge AS sier i en kommentar til AT.no: - Beslutningstagerne i det svenske politiet vet åpenbart ikke hva de gjør og evner ikke å se konsekvensene av sine handlinger.

Moelven Industrier ASA er en stor treindustriaktør i både Norge og Sverige med stor transport av både tømmer og ferdigprodukter mellom de to landene. Vi har spurt Kristin Vitsø Bjørnstad, direktør for kommunikasjon og HR, om hva den nye svenske kontrollpraksisen vil bety for konsernet. - Saken skal opp på høyeste politiske hold i Sverige 23. august, og vi håper og tror dette vil ordne seg, sier hun, men legger til: - Hvis dette ikke går i orden, får det store konsekvenser for kostnadsbildet, miljøet og også sysselsettingen. Vi har ikke rukket å regne på hvilket omfang dette i verste fall vil få for Moelven Industrier, men det er helt på det rene at det blir formidabelt.

Myndighetsros

Erling Sæther i NHO Logistikk og Transport.
Erling Sæther i NHO Logistikk og Transport.

- Vi har jobbet intenst opp mot Samferdselsdepartementet og våre søsterorganisasjoner i Sverige og Danmark, sier Erling Sæther, direktør for næringspolitikk i NHO Logistikk og Transport. - I denne saken vil vi gi honnør og anerkjennelse til departementet ved statsråd Marit Arnstad og statssekretær Erik Lahnstein for kjapp respons og godt arbeid på høyeste plan. Nå har vi et godt håp om at dette ordner seg i løpet av kort tid.

- Har du noen kommentar til at situasjonen i hele tatt har oppstått?

- Praksisen med å anerkjenne hverandres nasjonale mål og vekter i Norden skriver seg fra en ministerenighet helt tilbake til 1994. - Det er helt utrolig at det svenske rettssystemet helt har sett bort fra dette og gjør beslutninger som kan føre til total restrukturering av transporten i fire land. Det virker som domstolene overser at EU-reglene gir mulighet for slike tilpasninger. Etter vår oppfatning dekkes modulvogntog på 25,25 meter av et annet regelverk som gjør at slike vogntog uansett er tillatt grenseoverskridende i Norden.

 

Forsiden nå