Sjeføkonom i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Stein Grunnes, ledet frokostmøtet på Grand Hotell i juni. Her la han frem tall som viser at en rekke entreprenører har fått en ny vår.
Sjeføkonom i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Stein Grunnes, ledet frokostmøtet på Grand Hotell i juni. Her la han frem tall som viser at en rekke entreprenører har fått en ny vår.

MEF om anleggs-Norge: - Rosenrødt

Situasjonen for MEF-medlemmene gjør at sjeføkonom Stein Gunnes gir følgende karakteristikk av dagens situasjon i anleggs-Norge: - Rosenrødt!

Rundt 70% av bedriftene som er medlemmer i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) svarer i en spørreundersøkelse at ordretilgangen er god eller meget god. Det er spesielt innen veibygging at aktiviteten er stor.

På et frokostmøte i MEFs regi i Oslo, la sjeføkonom, Stein Gunnes, frem en rekke betraktninger basert på svarene fra egne medlemmer. Rundt 800 medlemmer hadde besvart spørsmålene, noe som tegner et godt og representativt bilde.

- Det ser rosenrødt ut for de aller fleste, bortsett fra de som sliter med knappe marginer fra kontrakter som ble inngått i finanskrisen. Men disse blir det stadig færre av, sier Gunnes.

Mer å gjøre

Han mener faren for konkurser nå er meget liten. Dagen etter at han ledet frokostmøtet bidro for øvrig naturen til ytterligere økt aktivitet for anleggsnæringen. Flommen som stengte Østerdalen og Gudbrandsdalen vil bety en rekke nye anleggsoppdrag, både til opprydding og reparasjoner av vei og jernbane.

Gunnes opplyser at endringene har gått fort, fra å se mørkt ut på slutten av 2010 til at det er full drift de fleste steder nå. Antall anbud er mer enn firedoblet fra første kvartal i fjor til første kvartal i år. Kapasitetstallene er på vei mot nivåene i 2007, altså før finanskrisen.

For de største entreprenørene er det nær sagt ingen ledig kapasitet, mens det er noe mer å gå på for de mindre entreprenørene. Et godt tegn i tiden er også at entreprenørene bygger opp maskinparken igjen etter å ha slanket den de siste årene.

Skjær i sjøen

MEF uttrykker for øvrig stor tilfredshet med god periodisering av anbudene fra Statens vegvesen. Oppdragene fordeles fint gjennom året slik at kapasiteten kan opprettholdes på et jevnt høyt nivå. Men den store etterspørselen kan bli til betydelige utfordringer og bekymringer også.

- Dette er kun starten på veibyggingen i Norge, og vi må tenke på hva vi gjør i forhold til utenlandske entreprenører. Vi kommer neppe utenom at vi må trekke inn utenlandske entreprenører for å holde kapasiteten oppe, sier Gunnes.

Han erkjenner at det tradisjonelt ikke har vært en fanesak for MEF å invitere utenlandske entreprenører til det norske markedet, men at det nå vil bli nødvendig. Gunnes tenker spesielt på de store (riksentreprenørene) når han snakker om utenlandske entreprenører som kan være med å kjempe om kommende store kontrakter.

Svarene fra spørreundersøkelsen til MEF sier nemlig mye om behovet i Norge akkurat nå. Felles for entreprenørene, små eller store, er at nesten alle sammen ønsker å ansette flere.

- Men vi er imot sosial dumping, og vi mener byggherren må betale bransjetariff også for utenlandske entreprenører, sier Gunnes.

Må ha en plan

Han mener mangel på ingeniører og gode maskinførere blir den største utfordringen i årene som kommer.

- Planleggingskapasiteten er den største flaskehalsen. Mangel på ingeniører gjør at entreprenørene "henter" fra hverandre, mens det er dårlig med rekruttering av nye. Det blir viktig for bransjen å være på utdanningsinstitusjonene slik at ikke olje- og IT-næringene stikker av med alle ingeniørene, sier Gunnes.

Han mener at utenlandsk arbeidskraft er løsningen på kort sikt, mens en rekrutteringsstrategi er løsningen på lang sikt.

- Hvilke utfordringer ligger i å hente utlendinger til Norge?

- Lønninger har vi vært inne på. Språk og mangel på teknisk kompetanse er andre stikkord. Å bygge vei i Norge er ikke det samme som å bygge vei alle andre steder. Dårlig arbeid er fordyrende, sier Gunnes.

 

 

Forsiden nå