Mesta anker Hæhre-saken

Mesta anker Hæhre-saken

Etter Mestas oppfatning er dommen fra Asker og Bærum tingrett «feil og meget tynn». - Vi hadde håpet at Mesta ville la saken ligge, sier Hæhre.

Mesta anker dommen fra Asker og Bærum tingrett hvor Mesta ikke fikk medhold i at Hæhre og tidligere Mesta-ansatte, hadde opptrådt grovt illojalt i forbindelse med rekruttering av sentrale ressurser i Mestas tunnelvirksomhet til Hæhre i 2008. Ankesaken vil gå for Borgarting lagmannsrett.

Etter Mestas oppfatning er dommen fra Asker og Bærum tingrett «feil og meget tynn, med store mangler i forhold til både bevisvurdering og rettsanvendelse».

Videre skriver Mesta:  «Dette underbygges av at bevisene og ansvarsgrunnlaget i saken i Asker og Bærum tingrett, i hovedsak er det samme som det Drammen tingrett tok stilling til i desember 2011, i en sak hvor Mesta krevde at en tidligere anleggsdirektør skulle tilbakebetale etterlønn på grunn av grov illojalitet i forbindelse med rekruttering av sentrale ressurser i Mestas tunnelvirksomhet til Hæhre i 2008. I denne dommen fikk Mesta fullt medhold.

Mestas motpart har anket dommen fra Drammen tingrett inn for Borgarting lagmannsrett. Mesta ønsker derfor at disse to sakene går som en sak i Borgarting lagmannsrett.»

- Beklager

Hæhre beklager at Mesta ikke vil la saken ligge:

 «Hæhre tar til etterretning at Mesta har valgt å anke tingrettens dom. Man hadde med utgangspunkt i tingrettens solide avgjørelse, også sett opp mot den rettskraftige avgjørelsen i straffesaken, håpet at Mesta ville la saken ligge. Det har man ikke gjort. I stedet for å ha all fokus på det man ønsker å fokusere på, nemlig veibygging, vil partene dermed også i året som kommer måtte bruke tid og ressurser i rettsapparatet. Hæhre beklager dette.

Hæhre registrerer ellers at Mesta har endret påstanden fra et krav om kompensasjon på inntil 450 millioner kroner i tingretten, til et krav uten beløpsangivelse, kun beregnet "etter rettens skjønn" i anken. Hæhre tolker dette som uttrykk for at Mesta har innsett at selskapets krav for tingretten var helt urealistisk.»

Forsiden nå