Gruvevirksomheten i Sydvaranger er gjenåpnet og det tas ut store mengder stein og mineraler.
Gruvevirksomheten i Sydvaranger er gjenåpnet og det tas ut store mengder stein og mineraler.

Milliarder skjult i norske fjell

- Norsk mineral- og bergindustrien har en stor fremtid. Regjeringen legger frem en nasjonal mineralstrategi neste år. Og vi skal ønske utenlandske aktører velkommen til fjellheimen vår.

Det slo næringsminister Trond Giske fast da han avsluttet næringsseminaret om norsk mineral- og bergindustri som ble holdt i Oslo i begynnelsen av november med LO, Norsk Industri, Norsk Arbeidsmandsforbund og Norsk Bergindustri som vertskap.

"Gruve-Statoil"

Europa "skriker" etter mineraler og metaller, og våre naboland satser allerede stort på en næring med sterkt stigende eksportpotensial.

- Skal mineral- og bergindustrien vokse slik potensialet ser ut til å være, vil en strategiplan, rammebetingelser, forskning, tilgang på arbeidskraft og miljøaspektet være viktige forutsetninger, sa LO-formannen Roar Flåthen. Hvordan mineralsatsingen videre skal organiseres, er også viktig ifølge LO-formannen.

- Se på hvordan vi forvalter våre ressurser i Nordsjøen. Det kan også være en modell for andre næringer. Vi i LO ser for oss et "Statoil på land" hvor staten er med. Det statlige gruveselskapet Store Norske sammen med andre selskap, kan også være en modell, sa Flåthen som understreket at den videre mineralsatsingen er avhengig av en samlet politisk vilje.

Norske hoder

Professor Torger Reve, Handelshøyskolen BI, er ikke så opptatt av hva som ligger i norske fjell. Han er mer opptatt av hva som ligger i norske hoder. - Kunnskap og kompetanse er sentrale faktorer om norsk næringsliv skal lykkes siden vårt kostnadsnivå er høyere enn i mange land vi konkurrerer med, sa Reve og understreket at norsk metall- og bergindustri skal konkurrere med blant annet Kina som har både kapital og mineralressurser.

- Fremtidens næringsliv må være kunnskapsbasert, kundedrevet, globalt og miljøbasert. De som tar lett på miljøaspektet, vil ikke lykkes, sa Reve som i januar legger frem en studierapport over 13 næringer i Norge, deriblant mineral- og bergverksindustrien.

Norsk rikdom

Morten Smelror, Norges geologisk undersøkelser (NGU), poengterte at det er et globalt fokus på mineralressursene. - I norske fjell ligger det store rikdommer, men foreløpig mangler vi systematisk grunnlagsdata, men arbeidet er godt i gang, sa Smelror som trakk frem følgende punkter for veien videre: Bedre kunnskapsgrunnlaget for prospektering, forske på forekomster og utvikling av nye råstofftyper, utnytte veldokumenterte forekomster for å dekke behovet til europeisk industri, tenke langsiktig (fremtidens forekomster), utvikle grønn gruvedrift som minimerer miljøpåvirkningene og sikrer bærekraft - og fokusere på forekomster som gir muligheter for lønnsom industriutvikling og mange arbeidsplasser gjennom hele verdikjeden.

Mange grunneiere

Første nestleder i Stortingets næringskomité, Svein Flåtten (Høyre), tror ikke et statlig "Gruve-Statoil" er en velegnet organiseringsform for en voksende mineral- og bergverksindustri. Siden mineralforekomstene finnes i mange kommuner og på flere grunneiere, sa Flåtten at Direktoratet for mineralforvaltning kan være et bedre samordningsorgan. Flåtten sa også at kommunene må gis intensiver fordi disse vil medvirke til at næringsutviklingen kommer raskere i gang.  

Bellona-krav

- Vi ønsker økt gruvevirksomhet i Norge velkommen, men ønsker strengere miljøkrav som vilkår for driften, sa fagleder Karl Kristensen i Bellona. - Fremtidens gruveindustri kan gjøres avfallsfri gjennom en betydelig satsning på mer effektiv utnyttelse av bergressursene og tilbakefylling av restmengdene. Videre er det nødvendig å styrke forsknings- og utdanningsmiljøer som kan bidra til mer miljøeffektiv utnyttelse av mineralressursene, sa Kristensen.

Vekstnæring

- En ny bergindustri blir vinn-vinn for distriktene, industrien og velferden, sa adm. direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen. - Flere forutsetninger må imidlertid være til stede, blant annet en fullgod ressursoversikt, utdanning og rekruttering til bergfagene og klar politisk vilje og mot. De store grunnlagsinvesteringene til undersøkelser i bergnæringen tilsier også at de politiske prosessene må være forutsigbare, sa Lier-Hansen som også mener minerallovens mutingsbestemmelser (eiendomsrett til mineralfunn) må justeres.

Ifølge Lier-Hansen kan en "ny" bergindustri bety vekst for industrien og fastland-Norge, og Norge kan bli en nettoeksportør av kobber, jern, molybden, titan og sjeldne jordarter. Vi kan også mangedoble eksporten av industrimineraler. - Ny bergindustri kan gi grunnlag for tusenvis av arbeidsplasser for mange tiår, sa Lier-Hansen.

Utenlandske aktører

Næringsminister Trond Giske var ankermann på "bergverkstafetten". Han understreket at mineral- og bergverksindustrien har en stor fremtid. Endel utfordringer må imidlertid "ryddes" av veien: En bedre kartlegging av mineralressursene er påkrevet, forutsigbare rammevilkår/regelverk, forskning/utdanning, dialog/samarbeid med miljøorganisasjonene og internasjonal markedsføring av Norge. - Vi må gjøre landet vårt bedre kjent utenlands og gjøre oss attraktive for utenlandske aktører. Vi må ikke være redd for utenlandsk interesse. Vi må ønske den velkommen slik vi har gjort i oljesektoren, sa Giske. Siden mineralforekomstene ligger spredt, ser næringsministeren for seg et utbredt interkommunalt samarbeid og et samspill med statlige institusjoner som en fremtidig "organisasjonsmodell" for bergindustrien. Giske understreket også at bergindustrien må bli bedre på miljøsektoren.

- Vi skal åpne og gjenåpne gruver og skape arbeidsplasser over hele landet, sa Giske som også vil ha en oppdatering av regelverket for mineralutvinning på havbunnen. For det blir "The next big thing", ifølge Trond Giske.

 

Forsiden nå