Mer ekstremt ekstremvær gir utfordringer
Mer ekstremt ekstremvær gir utfordringer

- Norsk infrastruktur feildimensjonert for kraftig vær

Mindre enn hver fjerde nordmann opplever at de har tilgang på tilstrekkelig informasjon om skred og flom.

Hydrolog Wolf Marchand i rådgiverselskapet Sweco mener nordmenn og norsk infrastruktur ikke er godt nok forberedt for kraftigere vær.

Han mener utgangspunktet som brukes for å dimensjonere infrastruktur som vei og jernbane ikke gir et tilstrekkelig godt bilde av fremtiden. I dag brukes 200-årsflommen som et mål for å planlegge. Det mener hydrologen vi vil merke følgene av.

- I dag kreves bruk av 200-årsflommen til å planlegge infrastruktur som vei og jernbane. Dette utgangspunktet fraviker imidlertid fra Norges vassdrags og energidirektorats (NVE) beregninger. NVEs prognoser, basert på klimaprognoser frem til 2050, viser at det forventes en økning av 200-årsflommen i store deler av landet. Økningen kan være opptil 60 prosent spesielt i kystnære strøk, sier Marchand, og varsler konsekvenser dersom man ikke tar hensyn til denne økningen.

I en undersøkelse gjennomført av analyseinstituttet YouGov oppgir bare 23 prosent av de spurte at de i stor eller svært stor grad opplever å ha tilstrekkelig tilgang på informasjon om en eventuell ras- eller flomfare i sitt nærmiljø. Tilsvarende føler 34 prosent at myndighetene i liten eller svært liten grad ivaretar utfordringene økte nedbørmengder kan føre til.

Forsiden nå