Samferdselsminister Marit Arnstad med flere utbyggingskroner til Østfold.
Samferdselsminister Marit Arnstad med flere utbyggingskroner til Østfold.

Ny E18 til 2 milliarder kroner ferdig i 2016

Ny E18 Riksgrensen - Ørje, og Knapstad - Retvet, skal være ferdig i 2016, og koste drøyt 2 milliarder kroner.

- Utbyggingen av E18 gjennom Østfold fører til enda tryggere trafikk, økt framkommelighet og bedre miljøforhold langs veien. Hele E18 gjennom fylket får bedre og mer lik standard.

Dette sier samferdselsminister Marit Arnstad i forbindelse med et forslag om finansiering og utbygging av E18 på den 6,4 km lange strekningen Riksgrensen - Ørje i Marker kommune og på den 6,2 km lange strekningen Knapstad - Retvet i Hobøl og Ski kommuner.

Dette er de to siste prosjektene som inngår i "E18-delen av Østfoldpakken". Denne delen av Østfoldpakken omfatter bygging av ny E18 på den i alt 58 km lange strekningen fra Riksgrensen til Retvet i Ski kommune i Akershus, nær fylkesgrensen mot Østfold.

Forslaget, som ble lagt frem i statsråd i dag, fredag 7. juni, tar også for seg revisjon og sluttføring av Østfoldpakken. Det vil si et samlet opplegg for finansiering og utbygging av E6 og E18 gjennom Østfold.

- Regjeringen legger opp til anleggsstart på strekningen Knapstad - Retvet i løpet av 2013 og på strekningen Riksgrensen - Ørje i 2014. Begge prosjektene skal åpnes for trafikk i 2016, sier samferdselsministeren.

Utbyggingen av de to prosjektene er anslått å koste 2,07 milliarder kroner. I tråd med vedtak i Østfold fylkeskommune og i berørte kommuner skal utbyggingen finansieres ved en kombinasjon av statlige midler og bompenger.

Riksgrensen - Ørje, 6,4 km ny vei:

Fra Riksgrensen til Ørje sentrum skal den nye veien legges i en ny trasé. Gjennom Ørje sentrum vil veien følge dagens trasé. Hele strekningen bygges som tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Gjennom Ørje sentrum blir det bred midtdeler og redusert hastighet. Prosjektet betyr også at lokalveinettet ved Ørje sentrum skal opprustes for å bedre forholdene for lokaltrafikk og myke trafikanter. Fylkesvei 21 vil også krysse ny E18 på ei bru i Ørje sentrum. Brua er planlagt som skråstagbru. Prosjektet betyr ellers at dagens vektstasjon ved E18 opprettholdes og utvides med døgnhvileplass for lastebiltrafikk vestover. Ved Ørje sentrum skal det anlegges rasteplass.

Knapstad - Retvet, 6,2 km ny firefelts vei:
På den 6,2 km lange strekningen fra Knapstad i Hobøl i Østfold til Retvet i Ski i Akershus skal det bygges firefelts vei med midtrekkverk. Strekningen legges i sin helhet i ny trasé. Veien krysser Hobølelva med ei 300 m lang bru. Bygging av gang- og sykkelvei langs fylkesvei 120, fra Elvestad sentrum til nytt kryss med E18 nord for Elvestad, inngår også i prosjektet. I tillegg er det planlagt en rasteplass i området ved Knapstad.    

Strekningen fra fylkesgrensen og vestover til Retvet i Ski kommune vil inngå i den permanente løsningen for E18 videre vestover gjennom kommunene Ski og Ås i Akershus.

Forsiden nå