Melabrua på fylkesvei 715 over Stordalselva i Åfjord kommune på Fosenhalvøya i Sør-Trøndelag.
Melabrua på fylkesvei 715 over Stordalselva i Åfjord kommune på Fosenhalvøya i Sør-Trøndelag.

Ny forskrift for fylkesveibruer

Bruer på fylkesveiene skal bygges og vedlikeholdes i tråd med de krav og standarder som gjelder for bruer på riksveiene.

Godkjenning, kontroll og inspeksjon av fylkesveibruer skal også følge de samme bestemmelsene som for riksveier. Dette er hovedpunktene i en ny forskrift som ble fastsatt av Samferdselsdepartementet tirsdag 2. september.

- Veibrukernes og næringslivets behov for sikre og gode veier fordrer at bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner i fylkesveinettet prosjekteres, bygges og forvaltes i henhold til nasjonale bestemmelser og krav. For å opprettholde sikkerhetsnivået over tid, samtidig som god transportøkonomi tilstrebes, må bruenes tilstand følges systematisk og enhetlig opp gjennom hele driftsfasen, sier Børre Stensvold i Statens vegvesen.

Den vedtatte forskriften er i tråd med Vegvesenets forslag.

Gjelder også ferjekaier

- I satsingen på infrastruktur - der et bedre, sikrere og mer effektivt veinett er en særlig viktig del - er det betryggende å ha på plass regelverk, håndbøker og en godkjenningsmyndighet som sikrer kvalitet og enhetlig standard på landsbasis. I tillegg til bruer omfatter den nye forskriften også ferjekaier og andre bærende konstruksjoner på fylkesveinettet, som fylkeskommunene har ansvaret for, sier samferdselsministeren Ketil Solvik-Olsen.

- For trafikanter og næringsliv bidrar forskriften til mer ensartet sikkerhet og standard på riks- og fylkesveiene. Dette uavhengig av om det er staten eller fylkeskommunen som er veimyndighet og veieier.

Unntak fra standarden

I den nye bruforskriften er det lagt opp til at fylkeskommunene i spesielle tilfeller kan be om å fravike krav som følger av aktuelle veinormaler. Fylkeskommunene må i så fall legge saken frem for Vegdirektoratet, som er gitt myndighet til å gjøre vedtak om slike fravik.

- Denne behandlingsmåten er fastsatt for å bidra til et enhetlig sikkerhetsnivå, sier samferdselsministeren.

Forsiden nå