Nytt E6-prosjekt til 1640 mill. kroner

Nytt E6-prosjekt til 1640 mill. kroner

Anleggsstart er satt til høsten 2014. Etter planen skal utbygging, drift og vedlikehold lyses ut i én samlet konkurranse.

- Utbyggingen av E6 mellom Korgen og Bolna betyr tryggere og raskere trafikk på en vei som er svært viktig for både Helgeland og hele Nord-Norge. Utbyggingen av ti delstrekninger og det meste av driften og vedlikeholdet på strekningen skal lyses ut i én samlet konkurranse. Dette betyr at samme entreprenør vil stå for utbygging, drift og vedlikehold, sier samferdselsminister Marit Arnstad i forbindelse med et forslag om utbygging og finansiering av E6 på strekningen Korgen - Bolna i Hemnes og Rana kommuner i Nordland.

På E6 mellom Korgen og Bolna er det er lagt opp til å bygge ut i alt 62 km, fordelt på 10 delstrekninger. Om ca. 47 km av utbyggingen vil skje gjennom å utvide vegbredden, rette ut svinger og styrke bæreevnen på dagens vei. Det meste av arbeidet vil skje nord for Mo i Rana. Mellom Korgen og Mo i Rana vil det også bli gjennomført tiltak for å bedre trafikksikkerheten, blant annet bygging av gang- og sykkelveier.

Utbyggingen er beregnet å koste 1640 mill. kroner. I tråd med vedtak i Nordland fylkeskommune og i kommuner i området skal utbyggingen finansieres ved en kombinasjon av statlige bevilgninger og bompenger.

Utbygging, drift og vedlikehold: Utlysning i én samlet konkurranse

Samferdselsdepartementet går inn for at utbyggingen av de ti delstrekningene og det meste av driften og vedlikeholdet mellom Korgen og Bolna blir lyst ut i én samlet konkurranse. Dette betyr at samme entreprenør vil stå for utbygging, drift og vedlikehold.

Departementet mener at dette prosjektet er godt egnet for en slik kontraktform. Med et slikt opplegg vil man også få frem erfaringer som kan være nyttige for andre prosjekter i tiden fremover. Dette er en ny kontraktstype som må evalueres og eventuelt utvikles videre, går det frem av regjeringens forslag.

Utbygging til ca. 5 milliarder

Forslaget, som ble lagt fram i statsråd i dag, inneholder også et foreløpig opplegg for utbygging og finansiering av den trinnvise utbyggingen og utbedringen av E6 på hele Helgeland til sammenhengende og god standard. Denne samlede utbyggingen er anslått å koste ca. 5 milliarder kroner, og den er forutsett gjennomført i tre deler:
•E6 Helgeland nord (Korgen - Bolna)
•E6 Helgeland sør (Nord-Trøndelag grense - Korgen)
•E6 Brattås - Lien

Forsiden nå