Oppdatert HMS-bok

Oppdatert HMS-bok

Seks nye HMS-forskrifter erstatter 47 gamle i 2013.

 

Forlaget Lifting & Safety International har nå revidert sin HMS-bok i forhold til de nye HMS-forskriftene.

Boka på 136 sider med 400 bilder og illustrasjoner, inneholder aktuelt relevant utdrag fra de 6 nye HMS-forskriftene. Du finner også mye annet nyttig informasjon i boka.

Læreboka henvender seg til alle som skal bruke arbeidsutstyr som kan medføre fare ved bruken, og vil også være en sentral lærebok og oppslagsverk for opplærings- og HMS-ansvarlige, ledere, verneombud, Arbeidstilsynet og sakkyndige virksomheter.

Dette er de 6 nye HMS-forskriftene:

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning har "gjennomgående krav", som betyr at kravene er aktuelle for alle virksomheter.

FOR 2011-12-06 Nr. 1355

Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler  (arbeidsplassforskriften) stiller bl.a. krav til utforming og tilrettelegging av arbeidsplasser med særskilt risiko.

FOR 2011-12-06 Nr. 1356

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) setter krav til bruk av arbeidsutstyr og til typer arbeid og arbeidsoperasjoner hvor arbeidstakere kan bli utsatt for fare.

FOR 2011-12-06 Nr. 1357

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske fak­torer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer

(forskrift om tiltaks- og grenseverdier) fastsetter tiltaksverdier og grenseverdier for bl.a. støy, vibrasjoner, stråling og kjemikalier.

FOR 2011-12-06 Nr. 1358

Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av tekniske innretninger som ikke dekkes av forskrift om maskiner (produsentforskriften) retter seg mot produsenter, importører, leveran­dører, utleiere m.fl. og omfatter gjennomgående krav til produkter som ikke reguleres av maskinforskriften.

FOR 2011-12-06 Nr. 1359 

Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om administrative ordninger) gjelder utøving av offentlig myndighet og administrative ordninger i tilknytning til bedrifts­helsetjeneste, sikkerhetsopplæring, sakkyndig virksomhet, regionale verneombud m.m.

FOR 2011-12-06 Nr. 1360

Forsiden nå