Norske bompengeselskaper kan fortsatt gi større rabatt enn 13 prosent til tungtransporten.
Norske bompengeselskaper kan fortsatt gi større rabatt enn 13 prosent til tungtransporten.

Rabatten er reddet

Norge får lov til å gi tunge lastebiler større rabatt i bommene enn i EU.

 

Norske myndigheter har forhandlet frem en norsk tilpasning til EU-regler som er tatt inn i EØS-avtalen. EU har innført regler som sier at rabattsatsene for tunge lastebiler ikke skal være høyer enn 13 prosent på strekninger som inngår i Det transeuropeiske nettet, TEN.

Dette får nå Norge dispensasjon fra å innføre.

EU-bestemmelsen, som er nedfelt i det såkalte Eurovignettdirektivet, gjelder ikke for bompengeringer i byområder.

- Bakgrunnen for Eurovignettdirektivet var ønsket om å regulere utviklingen av vegavgiftspolitikken i Europa, forteller Åge Jensen på Brukerfinansiering i Vegdirektoratet.

- Dette er en revisjon av 99-utgaven av direktivet. Innkreving av avgifter til infrastruktur skal harmoniseres i medlemslandene for å sikre enklere avvikling av internasjonal transport, og like konkurranseforhold, sier han. I dag er det ulik praksis for innkreving av avgifter og bompenger i EU-landene.

I juli vedtok EØS-komiteen å inkludere endringene i EØS-avtalen. Rabattordninger på veier som ikke er en del av TEN vegnettet kan videreføres.

- Samferdselsdepartementet har i flere år arbeidet for å få til unntak, særlig for bompengeinnkreving på TEN-strekninger der det er høye bompengetakster og der vegen også er svært viktig for lokaltrafikken. Slike unntak betyr mye for folk og næringsliv, særlig i distriktene, sier samferdselsminister Marit Arnstad i en pressemelding.

Forsiden nå