Regjeringen vil ha register over veitransportører

Regjeringen vil ha register over veitransportører

Myndighetene ønsker å stramme inn regelverket overfor utenlandske transportbedrifter i Norge.

Ett av forslagene til endringer i Yrkestransportloven fra regjeringen går ut på å gi hjemmel til å kreve at transportører som søker om løyve for person- og godstransport på vei skal være etablert i Norge.

For det andre skal det gis hjemmel til å opprette og drifte et register over veitransportører. Det skal også gis hjemmel til å erklære personer som har begått alvorlige overtredelser på yrkestransportregelverket uegnet til å lede transportvirksomhet i alle EØS-land.

Regjeringen går inn for å legge til rette for at internasjonalt løyve skal gjelde som løyve for nasjonal transport som ikke er behovsprøvd, det vil si veitransport unntatt blant annet drosjetransport og rutetransport.

Dette forslaget fremmes for å forenkle administrasjonen av løyver som følge av at vilkårene for nasjonale og internasjonale løyver er like. 

Statens vegvesen skal utstede løyver

Regjeringen også inn for å overføre ansvaret for å utstede løyver for nasjonal veitransport, som ikke er behovsprøvd, fra fylkeskommunene til Statens vegvesen.

Videre foreslås det å overføre ansvaret for å utstede løyver for internasjonal veitransport fra Samferdselsdepartementet til Statens vegvesen.

Disse endringene bidrar til å sikre likebehandling av løyvesøknader, i og med at myndigheten ligger hos én instans, Statens vegvesen. I tillegg styrkes personvernet ved bruk av det elektroniske registeret over veitransportører, som denne etaten skal opprette og drifte.

Hensynet til personvern ved behandling av sensitive personopplysninger er et viktig argument for å samle myndigheten i ett organ.  Ansvaret for å utstede løyver for behovsprøvd veitransport skal fortsatt ligge hos fylkeskommunene.

Innføres tidligst i 2014

Endringene som følger av EU-reglene vil tre i kraft etter at reglene er tatt inn i EØS-avtalen. Regjeringen legger opp til å innføre den nye organiseringen av løyvemyndigheten tidligst i 2014.

Forsiden nå