Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde ( )

Selger tunnelstein i lukket tilbudsrunde

Statens vegvesen ønsker tilbud fra interesserte som ønsker å overta deponiet av tunnelstein på Viset i Ørskog (Møre og Romsdal). Mengen er beregnet til ca. 35.000 pfm3 med varierende kvalitet. Alle steinmassene skal være fjernet og hele området, grovt regnet 4000 m2, skal være ferdig planert til 31. januar 2020.

Dette kreves:

  • Området skal tømmes for deponerte masser, men det skal ligge igjen ca. 1 000 m3 masse til bruk for grunneier. Denne massen skal lagres på øvre side av gamleveien mot Visettunnelen. Gamleveien skal være ryddet slik den var før deponiet ble etablert 
  • Grøften nedenfor fyllingen skal renskes og settes i funksjonell stand før området overleveres.
  • Etter avtale med grunneier Harald Haugen skal det ca. ved bommen planeres en lunneplass på 500 m², i samme høyde som gamlevegen og på vestsiden ned mot driftsveien. Tunnelstein som ligger der skal benyttes til hele lunneplassen, og overflaten skal være jevn uten oppstikkende steiner.
  • Så langt det er praktisk mulig skal adkomsten over deponiet til den gamle riksveien holdes åpen.
  • Plan for uttak av masser og planering skal utarbeides og godkjennes av Statens vegvesen/grunneier.
  • Kjøper/tilbyder skal stille en bankgaranti på kr 60.000 kroner som sikkerhet for sine plikter i forhold av denne avtalen. Bankgarantien skal gjelde frem til deponiområdet er ferdig planert i samsvar med punktene ovenfor og godkjent av Statens vegvesen. Kjøper kaller inn til ferdigbefaring.
  • Kjøper/tilbyder skal tilby en rund sum, eksklusiv MVA, som han vil betale for all tunnelsteinen på deponiområdet, I denne summen skal det være tatt hensyn til kostnadene forbundet med avtalepunktene ovenfor. Usikkerhet relatert til oppgitte mengder skal også kalkuleres inn i tilbudssummen.

Det blir ikke offentlig åpning av tilbudene. Tilbyder/kjøper med høyest pris gitt i samsvar med konkurransegrunnlaget vil bli valgt. Statens vegvesen kan velge å forkaste alle mottatte tilbud.

Tilbudet skal være datert, underskrevet og sendes i lukket konvolutt merket «Tilbud tunnelstein Viset» til Statens vegvesen, Postboks 8307 Spjelkavik, 6022 Ålesund, innen 31. januar 2018. Det skal brukes avtaleskjema som ligger i menyen til høyre (pdf).

Når avtalen er underskrevet av begge parter og bankgaranti mottatt kan arbeidene starte. Tilbudsummen skal være innbetalt før 31.12.2108. Statens vegvesen vil sende ut faktura i god tid før forfall.

Forsiden nå