Se et fullstendig kart over prosjektene nederst i saken.
Se et fullstendig kart over prosjektene nederst i saken.

Slik blir E6 sør for Trondheim

Regjeringen har valgt hva slags standard de ønsker seg.

Statens vegvesen overleverte en konseptvalgutredning (KVU) til regjeringen om «E6 Oppland grense - Jaktøya og Rv. 3 Hedmark grensen - Ulsberg».

Nå har regjeringen valgt løsningen de ønsker seg for veiprosjektene. Det er tatt utgagnspunkt i det såkalte «Kombinasjonskonseptet», som bygger på en oppdeling i enkeltprosjekter med følgende inndeling.

-  E6 Ulsberg - Jaktøya (lengde 77 km): Hele strekningen planlegges utbygd med sammenhengende midtrekkverk. For delstrekningen Ulsberg - Støren blir det 2-3 felts veg, mens det for delstrekningen Støren - Jaktøya er forutsatt firefelts veg.
- E6 Oppland grense - Ulsberg (lengde 66 km): Dagens veg utbedres for å redusere kjøretid og øke trafikksikkerheten.
- Riksveg 3 Hedmark grense - Ulsberg (lengde 13 km): Planlegges med utbygging til tofelts veg med bredde 8,5 meter.

  (Se kart nederst i saken)

- Dette er et viktig prosjekt for Sør-Trøndelag, men også et viktig prosjekt for hele landet, sa statssekretær Geir Pollestad i Samferdselsdepartementet da han presenterte regjeringens valg.

- Dette er en svært trafikkbelastet strekning. Derfor er det viktig at den blir oppgradert. Dette er den høyest prioriterte strekningen i Trøndelag, og det er en samlet region som står bak ønsket om opprustning av denne strekningen, sa fylkesordfører Tore O. Sandvik i Sør-Trøndelag.

Den valgte løsningen er i tråd med anbefalingen i Statens vegvesens konseptvalgutredning og anbefalingen fra den eksterne kvalitetssikreren, konsulentgruppa Metier/Møreforsking.

Kjetil Strand, strategidirektør i Statens vegvesen, ser for seg følgende fremdrift:

- I Midtre Gauldal er godkjenning av reguleringsplan for ny E6 forbi Sokndal sentrum nært forestående. Deretter kan Statens vegvesen begynne byggeplanlegging, og tidligst komme i gang med anleggsarbeidet mot slutten av 2014 forutsatt at det kommer statlige bevilgninger og at det er vedtatt innkreving av bompenger.
- Melhus kommune har nettopp godkjent en kommunedelplan i tråd med KVU-rapporten. Reguleringsplanlegging av ny E6 kan starte i 2013.
- Ny veg gjennom Oppdal sentrum har byggestart i 2013.

De samlede kostnadene for opprustning i tråd med KVU-en er anslått til om lag 10,8 milliarder 2012-kroner.

Finansieringen blir ikke overraskende en delt løsning mellom statlige midler og bompenger, men fordelingen er ikke klar. Fylkesordfører Sandvik tok til orde for en høy statlig andel, slik at ikke bompengesatsene blir for høye.

Forsiden nå