Det er ikke sånn vi forventer nye veier skal se ut etter vinterens favntak
Det er ikke sånn vi forventer nye veier skal se ut etter vinterens favntak

Slik stoppes telehiv

Også nye veier blir ødelagt av «Kong Vinter».

I løpet av de siste vintrene er det registrert frostskader og telehiv på flere nye veistrekninger. En ekspertgruppe har nå lagt frem forslag som skal sikre nye veier.

- Etatsledere i veivesenet vil om kort tid behandle gruppens anbefalinger til endringer, opplyser avdelingsdirektør Eirik Øvstedal i Vegdirektoratet som på Anleggsdagene la frem ekspertgruppens funn og forslag til endringer.

Ifjor vinter ble det blant annet avdekket telehiv/froskskader på strekninger på de nyåpnede veistrekningene E18 Krosby-Knapstad (Akershus/Østfold), E16 Wøyen-Bjørum (Bærum) og Rv2 Kløfta-Nybakk (Akershus).

Drenering og finstoff

Ifølge ekspertgruppen er det på de utsatte strekningene klare indikasjoner på for tynn veioverbygning i forhold til grunnforhold og frostmengde; materialer i veioverbygningen har for mye finstoff og for store steinstørrelser i forhold til lagtykkelsen - og mangelfull drenering.

Ekspertgruppenes anbefalinger til ny dimensjoneringspraksis (Håndbok 018/Vegnormalene) innebærer at man bør gå bort fra inndeling av grunnforhold i variasjonsklasser; alle veier skal frostsikres; fravik fra dette krever dokumentasjon på at grunnen består av ikke-telefarlige-masser; veier med årsdøgntrafikk (ÅDT) <12.000 forstsikres for frostmengde F10; veier med ÅDT >12.000 frostsikres for F100.

Gruppen uttaler at sprengt stein er godt materiale ved riktig bruk, men risikoen for feil bruk synes i dag å være for stor - og at det er svært vanskelig å kontrollere kvalitet. Derfor er det nødvendig å innføre klarere og strengere krav som enkelt lar seg kontrollere ved sikting og knusing, sier gruppen som understreker at usortert sprengt stein ikke tillates brukt i veioverbygningen.

Kompetanseheving

Gruppen foreslår også å øke kompetansen gjennom økt prioritering av veiteknologi i etatens løpende byggherreopplæring, gjennomføring av temamøter for byggherre, rådgivere og entreprenører - og skjerping av kravene til veitekniske kompetanse hos de nevnte aktører.

Det foreslås videre å forbedre kravspesifikasjonen til utlegging og komprimering. Samtidig bør det innføres strengere krav til entreprenørens dokumentasjon og produksjonskontroll og til byggherrens stikkprøvekontroll.

 

«Gamle» motorveier tåler vinteren

- Dette er flaut.

- Motorveier bygget på 60-, 70- og 80-tallet har de to siste årene tålt de harde vinterpåkjenningene. Derfor er det flaut for alle oss som driver med veibygging idag, at vi ikke klarer å bygge tilfredsstillende veier.

Det sa daglig leder Håvard Kjendseth i Isachsen Entreprenør AS (Nedre Eiker) i sitt foredrag på Anleggsdagene.

Kjendseth påpekte at årsaken til telehiv-problemene er at det først og fremst trolig har sviktet både i planleggingsfasen og gjennomføringsfasen når det gjelder måten veinormalene (veivesenets Håndbok 018) brukes på.

- I plan- og prosjekteringsfasen er det nødvendig å ha kunnskap om hva som skal til for å oppnå et veifundament med høy kvalitet. Det omfatter fakta om trafikk- og klimapåkjenninger, grunnforhold, egenskaper for overbyningsmaterialer, innbyrdes påvirkningsfaktorer mellom materialer og funksjon til eksisterende dekker, sa Kjendseth.

Riktig løsning

Entreprenøren trakk også frem valg av materiale i forsterkningslaget.

- Sprengt stein, pukk og kult gir normalt et mer stabilt og bæredyktig lag enn sand/grus og er ikke i samme grad utsatt for spordannelse, nedkjørte skuldre og erosjon. I all hovedsak skal materialene være ikke-telefarlige ( T1, veivesenets HB 018). Stedlige faktorer er oftest bestemmende for valg av forsterkningslagsmateriale, og sprengt stein og grus/sand er billigere å bruke, men er langt mer risikopreget, sa Kjendseth som oppfordret planleggerne til å tenke seg nøye om før løsning velges.

Tiltak

Kjendseth understreker at det er mange faktorer som påvirker sluttresultatet på veiprosjektet. En hovedfaktor, og en forutsetning, er at veinormalene (HB 018) må være gode nok.

Kjendseths råd er at det bør bli bedre samhandling mellom utførende av grunnundersøkelser og de som prosjekterer veien, og bedre samhandling mellom entreprenør og byggherre. @%:Kompetansen bør heves, og Kjendseth foreslår at det utarbeides en enkel lærebok om faget veiteknologi.

Kjendseth mener videre det er en billig forsikring å dimensjonere for 100-års vinter (F100) istedenfor 5 år (F5) og 10 år (F10) på veier med stor trafikk. Det vil gi en bedre bæreevne og forlenget levetid på veien til en 4-5% økning av totalkostnadene, ifølge Kjendseth.

- Videre må drensledningen aldri pakkes inn i fiberduk. Denne vil etter kort tid tettes, og vann blir stående i veikroppen. På dårlig grunn bør fiberduk erstattes av TeleVev, og det er bedre å benytte knuste masser i stedet for sprengt stein i forsterkningslaget.

Strengere krav

Ifølge Kjendseth bør det også innføres strengere krav ved bruk av isolasjonsplater i overbygningen. Ved å øke minimumskravet reduseres den farlige isingsfaren på veioverflaten om høsten. Ved bruk av sprengt stein i fylling bør/må fyllingen "endevendes" med en stor gravemaskin slik at man får luket ut de store steinene. Dermed kan man oppnå en mer homogen og stabil fylling.

 

 

Forsiden nå