Terje O. Hanssen har vært styreleder i Norsk Påbyggerforening/Påbyggergruppen i flere omganger, blant annet mesteparten av tiden etter årtusenskiftet. Han ble gjengvalgt på årsmøtet nå i mai.
Terje O. Hanssen har vært styreleder i Norsk Påbyggerforening/Påbyggergruppen i flere omganger, blant annet mesteparten av tiden etter årtusenskiftet. Han ble gjengvalgt på årsmøtet nå i mai.

Terje Hanssen - lengst fartstid som formann

Terje O. Hanssen er den som har vært leder av Norsk Påbyggerforening og senere Påbyggergruppen lengst, blant annet nesten hele perioden etter årtusenskiftet. Han var også en sentral person da Norsk Påbyggerforening ble en del av Teknologibedriftenes Landsforening. Han ble gjenvalgt som styreleder på årsmøtet nå i mai.

På 80-tallet og første halvdel av 90-årene var norske påbyggervirksomheter organisert gjennom to bransjeorganisasjoner, nemlig Norsk Påbyggerforening og Teknologibedriftenes Landsforening (TBL), hvor sistnevnte var en arbeidsgiverorganisasjon tilknyttet NHO.

I 1995 ble NPF formelt nedlagt, mens størsteparten av medlemmene sluttet seg til TBL. 1. januar 2006 ble TBL og Prosessindustriens Landsforening (PIL) slått sammen til Norsk Industri. Norsk Industri dekker i dag rundt 25 forskjellig bransjer med forskjellige grupper, og Påbyggergruppen er en av disse.

Større slagkraft

- Noen av oss i NPF, blant annet tidligere styreleder Alf Ahdell og jeg, mente det var uhensiktsmessig at påbyggerbedriftene var organisert i to forskjellige bransjeorganisasjoner, og at mange faktisk sto tilsluttet begge, sier Hanssen til Anlegg & Transport.

- Med én organisasjon ville vi få en større slagkraft og seriøsitet, ikke minst overfor myndighetene. Men sammenslutningen skjedde ikke helt uten kamp. Enkelte NPF-medlemmer ville ikke stå tilsluttet en organisasjon med NHO-tilknytning. Noen hevder samme synspunktet i dag, selv om det er 15 år siden NPF opphørte å være en egen organisasjon. Jeg er overbevist om at vi gjorde rett. Under paraplyen til Norsk Industri har Påbyggergruppen en langt større slagkraft og innflytelse, samtidig som vi har en tung organisasjon i ryggen. Men vi har fortsatt en jobb å gjøre når det gjelder å få med alle påbyggere som driver seriøst.

- Hva er Påbyggergruppens viktigste arbeidsområder i dag?

- Det ene er å jobbe for fortsatt å ha en levedyktig påbyggerindustri her i landet. Det andre å ha et konstruktivt samarbeid med myndighetene, med Vegdirektoratet i spissen. Dette henger jo nøye sammen. NPF og Påbyggergruppen kan se tilbake på et stadig bedre samarbeid med Vegdirektoratet, og da først og fremst med de menneskene som arbeider med tyngre kjøretøy. Vi kjenner hverandre godt nå, og det er enklere å håndtere komplekse saker enn før. Jeg har også et sterkt inntrykk av at Vegdirektoratet ser verdien av å ha kun én gruppering å forholde seg til når det gjelder påbygg, ikke to.

Hanssen nevner spesielt ordningen med typegodkjenning. Dette vil berøre alle medlemsbedriftene.

Typegodkjenning

- Hvilken form typegodkjenningen vil vi få her i landet, er foreløpig ikke klarlagt, men vi i Påbyggegruppen forsøker å påvirke så godt vi kan for å komme frem til løsninger vi kan leve med, sier Hanssen. - Innenfor alt av regelverk med betydning for påbyggerne er det 15-20 EU-direktiver vi må forholde oss til, og da er det betryggende med en seriøs organisasjon som kan gripe fatt i det som skjer. Vi må være forberedt på at mye vil bli strengere, men fra Påbyggergruppen gjør vi alt for at medlemsbedriftene skal ha best mulig rammevilkår under et stadig mer internasjonalt regelverk.

Samarbeid i Norden

I takt med at påbyggerverdenen blir stadig mer internasjonal, ser Påbyggergruppen også ut over landegrensene. @%:Hanssen forteller at Påbyggergruppen etter hvert har fått et godt samarbeid med svenske kolleger, og kontakten med finnene blir også stadig bedre. I Danmark er ikke påbyggerne organisert slik at man enkelt kan få til noe påbyggersamarbeid.

Det pågår nå et arbeid for å få til en nordisk påbyggergruppe. Alle er i stadig sterkere grad avhengig av hva EU foretar seg, og problemstillingene er i store trekk de samme i mesteparten av Norden. Påbyggergruppen har også kontakter opp mot CLCCR som er en europeisk sammenslutning av påbyggere.

Finanskrisen har selvsagt også påvirket norske påbyggere i betydelig grad. - Lastebilmarkedet hadde jo en tilbakegang på minst 50 prosent fra 2008 til 2009, og på tilhengersiden var det kanskje enda verre, sier Hanssen. - Mange har det uten tvil tungt. Noen påbyggere overlever ikke, og noen må helt sikkert omstrukturere. Påbyggergruppen kan ikke gjøre stort med den situasjonen, bortsett fra å arbeide for at rammebetingelsene for bransjen skal være best mulig.

Jubileum

Terje Hanssen kan se tilbake på et jubileum i år. 1. februar var det 40 år siden han begynte i påbyggerbransjen. 9. mars var det 33 år siden han etablerte Transportindustri AS.

- Bakgrunnen var at både kona og jeg er fra Nordland og ønsket oss nordover igjen etter endel år i Oslo-området. Jeg hadde lagt merke til at en del av de bilene vi bygde på i sør, havnet i Nord-Norge, så jeg antok det måtte ligge et marked der. Da jeg så fikk tilbud om å overta Hiab-salget i Nord-Norge, slo jeg til. Hiab er for øvrig stadig inne på eiersiden i Transportindustri.

Terje O. Hanssen og hans familie sitter i dag på rundt 60 prosent av aksjene i påbyggerbedriften i Fauske.

Forsiden nå