Sannhetens øyeblikk, TBM-Åsa sørger for gjennomslag på første tunnel gjennom Hallandsås.
Sannhetens øyeblikk, TBM-Åsa sørger for gjennomslag på første tunnel gjennom Hallandsås.

Tunneler til oljefangst i Lofoten

Utvinning av olje og gass fra Lofoten og Vesterålen kan skje gjennom undersjøiske tunneler. Det vil trygge miljøet, og fiskeriene kan fortsette. Kunnskapen og teknologien til oljeutvinning fra anlegg plassert i berget noen få hundre meter under havbunnen fins allerede i det norske geologi- og forskningsmiljøet.

Tre stortingsrepresentanter fra Nord-Norge var til stede da "Internasjonalt Forum" i Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) presenterte miljøvennlige løsninger for utvinning av olje-/gassforekomster i sårbare områder (Lofoten/Vesterålen).

Svært interessant

- Dette er meget interessant, dette skal jeg bringe videre til vår partigruppe, sa Anne-Marit Bjørnflaten (AP, Troms) etter møtet der et 40-talls eksperter innen norsk tunnelteknologi og anleggssektor var til stede. Bjørnflaten som er nestleder i Transport-/kommunikasjonskomiteen deltok sammen med Nordlands-representantene Lillian Hansen (A), medlem av næringskomiteen og Ivar Kristiansen (H), medlem av utenriks-/forsvarskomiteen.  

Tidligere utredninger

Allerede på slutten av '70-tallet og inn på '80-tallet foregikk det utredninger om olje-/gassutvinning i Nordsjøen etter tunnelprinsippet. En av utredningene var "Troll i Fjell" der man gjorde studier på boring med TBM-maskiner (tunnelboremaskiner) gjennom det undersjøiske bergmassivet på kontinentalsokkelen - og olje-/gassproduksjon fra fjellhaller - og ilandføring gjennom rør i tunneler. Den gang ble det konkluderte med at avstanden på55 kmut til olje-/gassforekomstene var i lengste laget for en vellykket TBM-løsning.

Løsning i Lofoten

Nå er tunnelløsningen hentet frem igjen i forbindelse med eventuell utvinning i Lofoten/Vesterålen. Acona Geo Services har på oppdrag for North Energy utført en studie (Eureka-konseptet) for ilandføring av Blåtind-forekomstene på150 metersdyp30 kmutenfor Lofoten. NTNU og Sintef har bistått Acona med de tekniske vurderingene knyttet til å bygge nødvendige tunneler og bergrom i dette konseptet.

Professor Eivind Grøv, NTNU og styreformann i NFF, orienterte om løsningen. Den går i korte trekk ut på å TMB-bore tre tunneler ut til forekomstene, en for rørgatene til ilandføringen av oljen til det landbaserte anlegget, en for transport av personell og en for frakt av utstyr. Tunnelene på ca.22 kmdrives samtidig. Fjellhallene hvor boring/produksjon skal foregå utføres ved mekanisk driving med såkalte "Road Headers". Konvensjonell sprenging er ikke en aktuell drivemetode for disse bergrommene. Total byggetid for hele anlegget anslås til ca. fire år.

Mange fordeler

Fordelene ved tunnelløsningen er flere: Det undersjøiske anlegget kan lukkes/forsegles om en ukontrollert utblåsing skjer, dermed tryggere for personell og miljø, ingen interessekonflikt med fiskeriinteressene, uavhengig av værforhold, CO2-lagring i reservoarer og lavere drifts-/vedlikeholdskostnader enn utvinning til havs.

Spesialbygde TMB-maskiner

Ifølge professor Grøv er det i dagens generasjon av TBM'er ingen maskiner som direkte kan utføre boringen av de undersjøiske oljetunnelene. Dagens TBM-maskiner må tilpasses forholdene på kontinentalsokkelen. Dagens teknologinivå må heves for å tilfredsstille kravene slike prosjekter setter, ifølge Grøv.

Det er en oppgave amerikanske The Robbinson Company, en av verdens ledende produsenter av TBM-maskiner, er interessert i å utføre. Viseadm. direktør selskapet, Brian Khalighi, var til stede på NFF-møtet. Han opplyste at "oljetunnelmaskinene" kan konstrueres når nødvendig spesifikasjoner ligger på bordet.

The Robbinson Company konstruerte verdens første TBM-maskin i 1952 og har siden leverte TMB'er til tunnelprosjekter over hele verden.

Forsiden nå