Slik jobber en TBM. Her fra Hallandsåsen i Sverige.
Slik jobber en TBM. Her fra Hallandsåsen i Sverige.

Vil bruke TBM på Follobanen

Jernbaneverket har bestemt seg.

Tunnelen for den nye Follobanen skal drives ved bruk av tunnelboremaskiner (TBM) som hoved-metode, i tillegg til tradisjonell sprenging. Jernbaneverkets beslutning åpner for stor internasjonal, så vel som nasjonal deltakelse i byggingen av Norges hittil lengste jernbanetunnel.

Den nesten 20 km lange tunnelen skal drives med fire TBM-er. Alle skal starte på Åsland utenfor Oslo. To borer seg mot tunnelpåhugget ved Langhus, mens to borer seg mot Bækkelaget og Oslo S.

For de siste 2,8 km er det foreløpig forutsatt sprengning. Totalt skal vel 1/3 av tunnelarbeidet på Follobanen utføres med tradisjonell sprengning (drill & blast).

- Jernbaneverket ser frem til å være byggherre for den lange tunnelen på Follobanen. Her kan vi få til innovasjon og godt samspill mellom nasjonale og internasjonale leverandører. Det er viktig å bygge opp kapasitet i leverandørmarkedet for å sikre gjennomføringen av en fremtidig utbygging av InterCity-triangel i neste NTP-periode, sier Jernbaneverkets utbyggingsdirektør Harald V. Nikolaisen.

- Bruk av TBM-teknologi for bygging av tunnelene på Follobanen vil gjennom alliansebygging kunne bidra til en kompetanseheving innen den norske tunnelbransjen. Dette kan i neste omgang styrke norske entreprenørers konkurransekraft i forhold til utenlandske innen tunneldriving, understreker Nikolaisen.

 Jernbaneverket har vurdert mange ulike forhold før man falt ned på TBM som hovedrivemetode. Tunneles lengde, fjellets beskaffenhet og tett bebyggelse har talt i retning av TBM.

 Jernbaneverket og Follobaneprosjektet planlegger viktig forberedende arbeid i 2013. Når valget av drivemetode nå er tatt gir det grunnlag for å få en best mulig gjennomføring av forberedende arbeider før hovedarbeidene begynner i 2014. For leverandører og samarbeidsparter er det viktig å begynne å forberede seg til prekvalifisering og tilbudsprosess. I løpet av 2013 skal det lyses ut anbud nasjonalt- og internasjonalt når det gjelder entreprise for bygging av tunnelen på Follobanen. Follobanen ferdigstilles etter planen i løpet av 2019.

Fakta om Follobanen: 

- Norges største samferdselsprosjekt
- 22 km nytt dobbeltspor fra Oslo S til kollektivknutepunktet Ski
- Landets hittil lengste jernbanetunnel på 19,5 km
- Første norske jernbanetunnel med to atskilte tunnelløp for effektiv trafikkavvikling
- Byggestart planlegges i 2014 (viktig forberedende arbeid i 2013)
- Anlegget etter planen ferdig i slutten av 2019
- Bygges for fart opptil 250 km/t
- Gjør det mulig å halvere reisetiden Oslo-Ski
- Første samferdselsprosjekt med eget miljøbudsjett (pilotprosjekt for JBV når det gjelder miljø)
- Inkluderer omfattende arbeid på Oslo S og bygging av nye Ski stasjon
- Er innerste del av InterCity-utbyggingen i sørkorridoren
- Gir økt trafikk-kapasitet til/fra Oslo
- 30 % befolkningsvekst ventet innen 2025

Forsiden nå