Dårlige dekk fører til mange ulykker på norske vinterveier.
Dårlige dekk fører til mange ulykker på norske vinterveier.

Vil ha strengere krav til vinterdekk

Myndighetene vurderer å innføre strengere krav for vinterdekk på tunge kjøretøy.

 

Vegdirektoratet har sendt ut et høringsforslag om nye krav til vinterdekk for kjøretøy over 3500 kg.

Forslaget innebærer å innføre et krav om 5 mm mønsterdybde på tunge kjøretøy i en gitt tidsperiode i vinterhalvåret og påbud om bruk av vinterdekk på disse kjøretøy i den samme perioden. Påbudet vil også gjelde for utenlandske kjøretøy.

- Trafikkulykker om vinteren er ofte ensbetydende med tap av kontroll over kjøretøyet. Møteulykker der tunge kjøretøy er involvert har potensiale til å bli veldig alvorlige, heter det i høringsbrevet.

En analyse av ulykker fra 2006-2010 viser at vogntog har flere ulykker om vinteren enn øvrige kjøretøy. Det skjer også flere vogntogulykker om vinteren på is og snø enn for trafikken under ett.

Problemer med tunge kjøretøy på vinterføre tar lengre tid å løse enn problemer med lette kjøretøy. Dette vil igjen få samfunnsøkonomiske konsekvenser som følge av fremkommelighetsproblemer for annen trafikk. Årsakene til at tunge kjøretøy kjører ut eller står fast på vinterføre er naturligvis sammensatt. Dekk kan imidlertid være en del av en slik sammensatt årsak.

God standard på vinterdekk er ikke bare et spørsmål om trafikksikkerhet, men kan også ha sitt å si for fremkommeligheten, heter det.

Høringsfristen er satt til 19. desember 2012.

Forsiden nå