Trekkvogna etter dødsulykken på fylkesvei 770 i Nærøy.
Trekkvogna etter dødsulykken på fylkesvei 770 i Nærøy.

Rapport etter dødsulykke

SHT tilråder at Vegtrafikklovens § 23 endres, slik at både transportør og evt. avsender får et medansvar for at lasten er tilstrekkelig sikret, i tillegg til det ansvaret føreren allerede er pålagt.

Publisert Sist oppdatert

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har avgitt rapport:

«Vei 2017/03: Rapport om ulykker ved transport av stående betongelementer på fylkesvei 770 ved Nakling i Nærøy kommune i Nord-Trøndelag 30. november 2014 og på E18 i Tvedestrand kommune i Aust-Agder 14. desember 2014».

Undersøkelse av disse to ulykkene har vist at det fortsatt er behov for å forbedre lastsikringen av store og tunge kolli som transporteres på vei.

Begge ulykkene har mye til felles med ulykkene med vogntogene som veltet ved Tengs og Sirevåg i Rogaland i 2005, og som er omtalt i SHT Rapport vei 2007/01. Føreren av vogntoget som veltet i Nærøy omkom, mens føreren av vogntoget i Tvedestrand kom fra ulykken uten skader.

Mangefulle rutiner og opplæring

Vogntoget som veltet på fylkesvei 770 i Nærøy (Overhalla Transport AS) fraktet to betongelementer veide ca. 14.000 kg hver. Disse var lastet stående på hver side av en A-krakk, som var plassert på vogntogets semitrailer. De var sikret med tre kjettinger. Undersøkelsen har påvist at A-krakkene sviktet da de ikke var dimensjonert for den belastningen de ble utsatt for. Lasten forskjøv seg og vogntoget veltet på grunn av dette.

Betongelementene som falt av vogntoget (Seafront Transport AS) på E18 ved Tvedestrand veide hver ca. 11.000 kg. Elementene var plassert stående på semitrailerens lasteplan, og var også sikret med tre kjettinger. På denne transporten ble det ikke benyttet A-krakker eller andre støttebukker som elementene lå an mot. Disse betongelementene falt av av da kjettingene som sikret lasten ble slitt av på grunn av overbelastning.

SHT har i undersøkelsen avdekket at begge firmaene hadde mangelfulle rutiner og prosedyrer for sikring av last. Det var også mangelfull opplæring av førerne i begge firmaene.

Ulykker fra 2005 er «ikke lukket»

I ulykkene som skjedde ved Tengs og Sirevåg i Rogaland i 2005 (SHT Rapport vei 2007/01) ble det avgitt flere tilrådinger for å bedre sikkerheten ved denne type transport. Tre av tilrådingene omhandlet de samme forholdene som er avdekket i de to ulykkene som omhandles i den nye rapporten. Disse tre tilrådingene er fremdeles ikke lukket (ikke ordnet opp i).

SHT avgir nå tre nye tilrådinger til Statens vegvesen som har relevans både for ulykkene som omhandles denne rapporten og som skjedde i Rogaland i 2005. I tillegg blir det gitt en tilråding til hver av transportfirmaene.

Sikkerhetstilrådinger

Undersøkelsen av de to veitrafikkulykkene som omtales i Vei 2017/03 har avdekket flere områder hvor SHT anser det som nødvendig å fremme sikkerhetstilrådinger som har til formål å forbedre trafikksikkerheten.

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2017/05T

Overhalla Transport AS har etter ulykken erstattet alle eksisterende A-krakker med tilsvarende utstyr som er sertifisert og godkjent for nærmere angitte vekter og belastninger. De har også utarbeidet et kvalitetssystem, hvor plassering og sikring av last samt opplæring av førere er beskrevet. SHT mener imidlertid at kvalitetssystemet bør videreutvikles da det vurderes som mangelfullt når det gjelder plassering og sikring av last, samt opplæring av førere innenfor dette området.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Overhalla Transport AS reviderer sitt kvalitetssystem slik at det gir spesifikk veiledning eller føring for sikring av stående betongelementer som transporteres både med og uten bruk av A-krakker, og at førerne gis tilstrekkelig opplæring innenfor dette området.

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2017/06T

Seafront Transport AS har prosedyre for plassering og sikring av last som etter SHT vurdering ikke gir førerne nødvendig veiledning om hvordan sikringen konkret må uføres for at lasten skal sikres forskriftsmessig. Prosedyren er utformet slik at føreren må ha høy kompetanse i matematikk, mekanikk og fysikk for å kunne vurdere hvordan lastsikringen skal utføres. SHT mener prosedyren bør gi føringer for antall og type kjettinger som må brukes, og hvordan disse skal plasseres. Det bør i tillegg gis informasjon om evt. andre tiltak som må iverksettes for at lasten skal tilfredsstille gjeldende krav til sikring av last.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Seafront Transport AS reviderer sin prosedyre for plassering og sikring av last, slik at denne gir spesifikk veiledning eller føring for sikring av stående betongelementer som transporteres både med og uten bruk av A-krakker.

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2017/07T

Undersøkelsen av ulykken på Fv 770 ved Nakling avdekket at det var mangler ved lastsikringsutstyret som ble benyttet. Det samme skjedde ved ulykken på Rv 44 ved Tengs i Rogaland i 2005. I begge ulykkene brøt A-krakkene sammen da de ikke var dimensjonert for de belastningene de ble utsatt for. Etter ulykken i 2005 tilrådde SHT at det ble satt dimensjoneringskrav til slikt lastsikringsutstyr. Denne tilrådingen ble lukket ved at Statens vegvesen ville innføre krav iht. NS-EN 12195-2, 3 og 4. Ved gjennomgang av forslagene til nye forskrifter om bruk av kjøretøy mener SHT det er uklart om disse også regulerer A-krakker og annet spesiallaget lastsikringsutstyr. SHT mener det bør komme klart fram at de nye forskriftene også omfatter slikt utstyr.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at det i nye forskrifter for bruk av kjøretøy kreves at lastsikringsutstyr som ikke oppfyller angitte standardene, eller annet lastsikringsutstyr som ikke er beskrevet i disse, kan godtas hvis det kan dokumenteres at det tåler de krefter som beskrives i forslag til nye forskriftenes § 3-3, pkt. 2 og 3.

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2017/08T

Undersøkelsen har avdekket at det var mangler ved plassering og sikring av last både ved ulykken på Fv 770 ved Nakling og på E18 ved Tvedestrand. Det samme var tilfelle ved ulykken på Rv 44 ved Tengs i Rogaland i 2005. Etter ulykkene i 2005 tilrådde SHT at det ble satt krav til at avsender/transportør skulle utarbeide dokumentasjon/beregninger som dokumenterte forsvarlig plassering/sikring av gods med store vekter/dimensjoner. Denne tilrådingen ble lukket ved at Statens vegvesen skulle utrede dette nærmere når NS-EN 12195-1 forelå. Forslag til nye forskrifter om sikring av last inneholder ikke slike krav. SHT mener slik dokumentasjon er et viktig tiltak for å bedre transportsikkerheten, og vil derfor følge opp tilrådingen gitt i rapporten etter ulykkene i 2005 med en ny tilråding innenfor samme område.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at det i nye forskrifter om bruk av kjøretøy settes krav til at transportør/avsender skal framskaffe dokumentasjon/beregninger eller spesielle veiledninger som dokumenterer forsvarlig plassering/sikring av gods med store vekter og dimensjoner, i de tilfellene dette ikke er tilgjengelig for føreren.

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2017/09T

Gjennom undersøkelsen av ulykken på Fv 770 ved Nakling og på E18 ved Tvedestrand er det avdekket mangler ved plassering og sikring av last. Med den utviklingen som har vært innenfor transportnæringen de siste årene er det etter SHTs oppfatning ikke mulig for føreren alene å kunne oppfylle de kravene som er satt til han i forbindelse med plassering og sikring av last. Ofte må det benyttes spesialutstyr både i forbindelse med transporten og sikring av godset, som transportør eller avsender må skaffe til veie. Beregninger må også gjennomføres ved transport av flere typer gods for å kunne sikre dette forskriftsmessig. SHT mener at transportør og avsender må få et medansvar for at lasten er forsvarlig og forskriftsmessig sikret.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen foreslår å endre Vegtrafikklovens § 23, slik at både transportør og evt. avsender får et medansvar for at lasten er tilstrekkelig sikret, i tillegg til det ansvaret føreren allerede er pålagt.