Det skal bli vei med bedre trafikkavvikling enn gagens E18 mellom Ramstadsletta og Lysaker vest for Oslo.
Det skal bli vei med bedre trafikkavvikling enn gagens E18 mellom Ramstadsletta og Lysaker vest for Oslo.

Oslo kommune var uenig...

...men Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner utbyggingsplanene for E18 i Bærum.

Publisert Sist oppdatert

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner områderegulering for ny E18 på strekningen Lysaker-Ramstadsletta i Bærum kommune.

- Dette vil gi bedre trafikkavvikling og mindre luftforurensning langs E18, sier statsråd Bent Høie som er settestatsråd for kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Planen legger grunnlag for en sammenhengende utbygging av E18 med en kort tunnel på Stabekk og en lang tunnel mellom Strand og Høvik. Planen omfatter også ny tunnel mellom Gjønnes og E18, ny avkjøring til Fornebu, separat bussvei og separat sykkelvei.

Seksfeltsvei

- E18 er en av landets viktigste riksveier og en del av hovedforbindelsen mellom Oslo og Stavanger. Utbygging av veisystemet i denne korridoren har gitt bedre fremkommelighet, færre ulykker og redusert reisetid. Med denne planen legger vi grunnlag for oppgradering av hovedveisystemet inn mot Oslo der vi fortsatt har store utfordringer med trafikkavviklingen. Planen vil ha positiv betydning for helse ved mindre luftforurensning og støy i boligområdene langs E18. En separat sykkelvei er viktig for å styrke folkehelsen, sier statsråd Høie.

Planen omfatter også ny tunnel mellom Gjønnes og E18, ny avkjøring til Fornebu, separat bussvei og separat sykkelvei.

Tettheten av tunneler og påkoblingen av E16 på E18 i tunnel under Sandvika, medfører at E18 må ha tre felt i hver retning. Dette skal gi økt veikapasitet og bedre trafikkavvikling.

Trafikkreduserende tiltak

For å unngå at fremkommelighetsgevinstene spises opp av økt trafikk, må det gjennomføres trafikkreduserende tiltak. Trafikkreduserende tiltak er også viktig for å nå nasjonale og lokale klimamål.

- Jeg forutsetter at Bærum kommune, Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og Statens vegvesen gjennomfører tiltak for å redusere biltrafikken i tråd med nasjonale og lokale klimamål. Dette innebærer fortetting rundt kollektivknutepunkter, styrking av kollektivtilbudet og trafikantbetaling. Statens vegvesen må overvåke og regulere bruken av feltene på E18 for å redusere biltrafikken og sikre god framkommelighet for kollektivtrafikken, sier Høie.

Oslo var mot planen

Oslo kommune fremmet innsigelse til reguleringsplanen, og mente at den fysiske løsningen på strekningen Strand-Ramstadsletta legger grunnlag for økt trafikk inn mot Oslo i strid med nasjonale og lokale klimamål.

Veiløsningen i reguleringsplanen er i samsvar med veiløsningen i kommunedelplanen for E18-korridoren fra Lysaker til Slependen. Denne ble vedtatt av Bærum kommune i juni 2014.

Statsråd Bent Høie er settestatsråd for kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner som er bosatt innenfor planområdet, og derfor inhabil. 

Områderegulering for E18 korridoren Lysaker-Ramstadsletta med tverrforbindelse Gjønnes-Fornebu i Bærum kommune. Avgjørelse i innsigelsessak (pdf)