Solskjerming gir ikke bruksforbud

Nå slår Arbeidstilsynet ettertrykkelig fast at solskjermingsfilm på anleggsmaskiner ikke i seg selv gir grunnlag for bruksforbud.

Publisert Sist oppdatert

Arbeidstilsynet har i mai 2017 sendt et skriv til organene som sertifiserer virksomheter som skal drive sakkyndig kontroll av blant annet anleggsmaskiner. Brevet er sendt ut på grunn av forvirringen rundt godkjenning av solskjermingsfilm på anleggsmaskiner.

I skrivet står det blant annet:

«Dagens praksis ved sakkyndige kontroller er at sakkyndige virksomheter nedlegger bruksforbud på maskiner som har ettermontert solskjermingsfilm. Arbeidstilsynet mener at sakkyndige virksomheter kan anmerke i kontrollrapporten at solskjermingsfilm er montert. Hvis ikke solskjermingsfilmen t. eks blokkerer for nødutganger etc., så er det ikke grunnlag for den sakkyndige virksomheten til ikke å anbefale fortsatt bruk av maskinen. Vi minner om at arbeidsgiver har en løpende plikt til å foreta kontroll og vedlikehold av arbeidsutstyr, jf. forskrift om utførelse av arbeid kapittel 12. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at arbeidsutstyr som det oppdages feil ved, tas ut av bruk og ikke brukes igjen før feilen er rettet opp, jf. forskrift om utførelse av arbeid § 12-5.»

Arbeidstilsynet utpeker sertifisererne

Skrivet er sendt til orientering og som grunnlag for sertifiseringsorganenes oppfølging av sakkyndige virksomheter.

Sertifiseringsorganene er utpekt av Arbeidstilsynet for å sertifisere virksomheter som vil drive sakkyndig kontroll og sertifisert opplæring.

Hvert sertifiseringsorgan skal drive sin virksomhet etter Arbeidstilsynets vedtak om utpeking, etter forskrifter og «Samordningsrådets normative dokumenter med justeringer og tillegg». For tiden er det seks sertifiseringsorganer.

Orienteringsskrivet

Under står teksten som er sendt ut:

INFORMASJON TIL SERTIFISERINGSORGANER FOR SAKKYNDIG KONTROLL - ETTERMONTERING AV SOLSKJERMINGSFILM

Arbeidstilsynet mottok for en tid tilbake en henvendelse fra en journalist i Anlegg & Transport med spørsmål om arbeidsmiljølovgivningen oppstiller begrensninger for, eller forbud mot, bruk av solskjermingsfilm i maskiner.

Bakgrunnen for problemstillingen var blant annet en pressemelding laget av Maskingrossistenes Forening (MGF) v/fagsjef Njål Hagen. I pressemeldingen skriver MGF at maskiner som omfattes av maskinforskriften og som har ettermontert solskjermingsfilm på rutene i førerhytten, som går utover krav til sikt og/eller sikkerhet på arbeidsplassen, ikke er godkjent for bruk i Norge.

Arbeidstilsynet Midt-Norge, som er tillagt ansvar for oppgaver knyttet til tekniske godkjenninger og markedsovervåkning av maskiner og arbeidsutstyr, har foretatt en bred vurdering av spørsmålet. Arbeidstilsynet Midt-Norges konklusjon er forankret av Direktoratet for Arbeidstilsynet, og kan oppsummeres som følger:

Det er ikke noe absolutt forbud mot bruk av solskjermingsfilm på maskiner. Dette betyr ikke at ettermontering av solskjermingsfilm i alle tilfeller vil være i tråd med arbeidsmiljøloven. Arbeidsgiver må sørge for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig. Arbeidsgiver må kartlegge farer og problemer som bruk av solskjermingsfilm medfører, og på den bakgrunn vurdere risikoen for skade på eller fare for arbeidstakernes helse og sikkerhet. Arbeidsgiver må dessuten iverksette tiltak for å redusere risikoen som kan ha oppstått. Først da vil forutsetningene for bruk av solskjermingsfilm i maskiner være til stede.

Selv om det ikke er noe absolutt forbud mot bruk av solskjermingsfilm, ser Arbeidstilsynet at det i visse tilfeller kan være utfordrende å finne kompenserende tiltak for økt risiko som følge av bruk av solskjermingsfilm. Dersom arbeidsgiver ikke klarer å finne kompenserende tiltak, vil forutsetningene for bruk av solskjermingsfilm ikke være til stede.

Dagens praksis ved sakkyndige kontroller er at sakkyndige virksomheter nedlegger bruksforbud på maskiner som har ettermontert solskjermingsfilm.

Arbeidstilsynet mener at sakkyndige virksomheter kan anmerke i kontrollrapporten at solskjermingsfilm er montert. Hvis ikke solskjermingsfilmen t. eks blokkerer for nødutganger etc., så er det ikke grunnlag for den sakkyndige virksomheten til ikke å anbefale fortsatt bruk av maskinen. Vi minner om at arbeidsgiver har en løpende plikt til å foreta kontroll og vedlikehold av arbeidsutstyr, jf. forskrift om utførelse av arbeid kapittel 12. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at arbeidsutstyr som det oppdages feil ved, tas ut av bruk og ikke brukes igjen før feilen er rettet opp, jf. forskrift om utførelse av arbeid § 12-5.

Dette til orientering og som grunnlag for sertifiseringsorganenes oppfølging av sakkyndige virksomheter.

Vi ber om at vårt referansenummer 2016/25767 oppgis ved svar.

Med hilsen

Arbeidstilsynet Midt-Norge