Skisse av det kommende veiserviceanlegget ved Brumunddal med bensinstasjon, serveringssted, dusj/WC, ladestasjon for elbiler og 20 tungbil-parkeringsplasser for døgnhvile i tilknutning til E6.
Skisse av det kommende veiserviceanlegget ved Brumunddal med bensinstasjon, serveringssted, dusj/WC, ladestasjon for elbiler og 20 tungbil-parkeringsplasser for døgnhvile i tilknutning til E6.

Nye Veier fikk avslag

Vegdirektoratet har avslått byggherre Nye Veiers søknad om tynnere frostsikring av motorveistrekningene som skal bygges på E6 i Hedmark og Oppland.

Publisert Sist oppdatert

Redusert frostsikring av veien øker faren for telehiv. Konsekvensene av telehiv er økte trafikant- og vedlikeholdskostnader og i verste fall redusert trafikksikkerhet og framkommelighet, begrunner Vegdirektoratet i avslaget.

- Det gir derfor bedre utnyttelse av samfunnets midler å bygge tilstrekkelig robuste veier, sier avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Vegdirektoratet.

Nye Veier har søkt om å benytte en metodikk som ville gitt en veioppbygging inntil en meter tynnere enn gjeldende regelverk tilsier - etter svensk regelverk. Når det gjelder bygging av ny vei fra grunnen av skal gjeldende regler benyttes, fremholder Vegdirektoratet i sitt svarbrev til Nye Veier AS.

Ja til gjenbruk av dagens E6

Men Vegdirektoratet er positivt til at store deler av dagens E6 mellom Kolomoen (sør for Stange) til Ensby (nord for Lillehammer) gjenbrukes under forutsetning av at veien har tålt frostpåkjenningene over tid. Disse strekningene er bygget ut mellom 1970 og 1994. 

- God frostsikring er god økonomi

- Det gir bedre utnyttelse av samfunnets midler å bygge tilstrekkelig robuste veier, sier avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Vegdirektoratet. Arkivbilde fra 2016.
- Det gir bedre utnyttelse av samfunnets midler å bygge tilstrekkelig robuste veier, sier avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Vegdirektoratet. Arkivbilde fra 2016.

Da reglene sist ble revidert i 2014, skjedde det etter råd fra fagmiljø i og utenfor Statens vegvesen. Dagens bestemmelser har tatt hensyn til erfaringer med telehiv, utvikling av materialer og byggemetoder.

Det er også lagt vekt på at klimaendringer kan innebære endringer i fryse- og tineperioder gjennom året.  Å sørge for god frostsikring er svært kostnadseffektivt, viser analyser Statens vegvesen har utført.

- På denne bakgrunn har norske veier ikke blitt dimensjonert med for mye frostsikring, sier Sandvin.

- Kunne spart 500 mill. kroner

Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier for E6 Mjøsregionen, mener motorveistandarden i Sverige hadde vært fullgod å bruke på norske motorveier.
Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier for E6 Mjøsregionen, mener motorveistandarden i Sverige hadde vært fullgod å bruke på norske motorveier.

- Nye Veier er fremdeles av den oppfatning at motorveiene i Sverige holder en fullgod standard, og vi oppfordrer Vegdirektoratet til å starte på utviklingen av en norsk versjon av det svenske dimensjoneringsverktøyet. For strekningen Kolomoen – Øyer sør kunne vi anslagsvis spart inntil 500 millioner kroner ved å benytte den svenske metoden. Disse midlene skulle vi gjerne benyttet til å bygge mer firefelts motorvei med stor effekt på trafikksikkerhet og fremkommelighet, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier for E6 Mjøsregionen.

Han er imidlertid fornøyd med å ha fått tydelige og gode avklaringer på hvordan man skal forstå veinormalen knyttet både til krav ved bygging av to nye felt ved siden av eksisterende vei og der det legges ny trase for hele firefeltsveien. Strekningene som skal gjenbrukes, er bygget ut mellom 1970 og 1994. Den er bygget med vesentlig tynnere overbygning enn dagens regelverk tilsier og har vist seg å tåle frostpåkjenningene godt over tid, ifølge Moshagen.

- Vegdirektoratets tydeliggjøring er vesentlig for oss. Dette vil gjøre det mulig for Nye Veier å utvikle enda mer av eksisterende vei på en samfunnsøkonomisk og kvalitetsmessig god måte, sier Moshagen.

Frostsikring og telehiv

Generelt er sikkerheten mot telehiv bedre jo dypere lagene av frostsikringsmaterialer går. I et land med frost må veiene bygges opp med mange lag av pukk for å unngå at frosten når ned i telefarlige grunn. Hvis frosten når ned til slike jordmasser blir grunnvann sugd opp nedenfra, det fryser og dannes islinser i veigrunnen. Det er dette som hever veien og fører til telehiv.

Asfalt er et tøyelig materiale, men sprekker opp når belastningene fra tunge kjøretøy blir store. Det betyr at asfaltdekket får kortere levetid enn man bør forvente. Dimensjoneringen skal stå i forhold til de påkjenninger vegen utsettes for. Kravene for nye veistrekninger som skal bygges avhenger av type vei, trafikkmengde, belastning av tunge kjøretøy, grunnforhold og klimatiske forhold.