Den nye brua erstatter hengebrua fra 1956.
Den nye brua erstatter hengebrua fra 1956.

Porr Norge er innstilt til å bygge ny E18 Varoddbru

Selskapet leverte det laveste tilbudet på ca. 542 millioner kroner. Totalt var det seks firma som leverte tilbud.

Publisert Sist oppdatert

Innstillingen kom 2. februar. Oppstart for bygging av ny Varoddbru blir vinteren 2017, og brua skal stå ferdig innen våren 2020. Brua skal være av typen fritt frambyggbru og har en lengde på 654 meter.

Den skal erstatte den gamle Varoddbrua, som er en hengebru fra 1956. Når den nye brua står ferdig, vil det totalt være seks kjørefelt på E18 over Tofdalsfjorden i Kristiansand. I tillegg blir det gang- og sykkelvei med ekspresstandard.

Prosjektet skal forbedre trafikkavviklingen på E18 for gjennomgangstrafikken og for trafikken mellom Kristiansand sentrum og de østlige bydelene. Prosjektet skal gi «hinderfri fremføring» av kollektivtrafikken, og gang- sykkelveien skal inngå i det gjennomgående gang- sykkelveisystemet i Kristiansand med ekspress-standard.

Stor trafikk

Gjennomsnittlig trafikk på strekningen er ca. 50.000 kjøretøy i døgnet. Det er også en betydelig sykkeltrafikk over Varoddbrua.

Den nye brua skal bygges mellom de to eksisterende bruene. Der er det lite plass, noe som gir mange utfordringer. Brua er en stor og komplisert konstruksjon, som er krevende å bygge. Gjennomføring av anlegget vil til tider medføre støy for omgivelsene, opplyser Statens vegvesen.

Trafikkavvikling prioriteres

Det skal opprettholdes gang- sykkelvei gjennom anleggsområdet i byggeperioden. I hovedsak skal det opprettholdes to kjørefelt i hver retning i byggeperioden, men det vil bli unntak fra dette.

Statens vegvesen ønsker at trafikkavviklingen og sikkerheten skal være god gjennom anleggsområdet, men mener prosjektet ikke kan gjennomføres «uten at det blir konsekvenser for trafikantene».

Det vil bli redusert hastighet på strekningen. Både kjørefelt og gang- og sykkelvei vil bli noe smalere mens arbeidene pågår.

Seks tilbydere

Det var seks entreprenører som leverte tilbud 16. desember 2016:

  • Porr Norge Infrastructure, 542.340.040 kroner
  • Toto SPA Construzioni, 543.347.597 kroner
  • Kruse Smith Entreprenør AS, 546.316.999 kroner
  • Implenia Norge AS, 554.329.708 kroner
  • Skanska Norge AS, 628.943.589 kroner
  • Sichuan Road & Bridge Co, 714.039.902 kroner

Innstillingen fra Statens vegvesen Region sør på at PORR Norge Infrastructure tilbys jobben med å bygge E18 Varoddbrua har en ankefrist på ti dager fra tildelingen.