NFF arrangerer blant annet Fjellsprengningsdagen hvert år i Oslo. Her fra 2016.
NFF arrangerer blant annet Fjellsprengningsdagen hvert år i Oslo. Her fra 2016.

NFF søker Generalsekretær

Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk søker Generalsekretær.

Publisert Sist oppdatert

Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) er en faglig forening med over 1100 personlige medlemmer og 90 medlemsbedrifter. Felles for alle medlemmene er at de på en eller annen måte jobber med eller interesserer seg for virksomhet knyttet til bruk av berggrunnen.

Medlemmene spenner over hele bredden innen fagfeltet – fra byggherrer til entreprenører, rådgivere, leverandører og forskningsmiljøer.

NFFs visjon er å være den viktigste kunnskapsarenaen for bruk av berggrunnen. Som et bidrag til å oppfylle denne visjonen, arrangerer foreningen årlig en rekke større og mindre konferanser og temadager hvor erfaring og kompetanse utveksles og nettverk bygges. Foreningen utgir også årlig en rekke faglige publikasjoner, rettet mot både et norsk og et internasjonalt fagmiljø.

Ny stilling - på åremål

NFF har et styre bestående av en styreleder, samt ledere for foreningens faglige komitéer.

NFFs Faglige sekretær skal pensjonere seg 30. juni 2017. NFF ønsker å utvide stillingen og søker derfor nå etter Generalsekretær.

Generalsekretæren leies inn i en engasjementsstilling på åremål i tre år med mulighet for forlengelse i ytterligere tre år. Vedkommende må leies ut fra selskapet der vedkommende har sin ansettelse, eller ha sitt eget enkeltmannsforetak. Engasjementet som Generalsekretær vil som utgangspunkt kreve opp mot en 100% stilling, men engasjementets størrelse kan avtales nærmere med aktuell kandidat, opplyser NFF.

Det er et absolutt krav fra foreningen at Generalsekretæren kjenner bransjen

Arbeidsoppgaver

Arbeidet vil i hovedsak dekke følgende områder:

Utadrettet virksomhet:

 • Være NFFs ansikt utad i den daglige virksomheten, og sammen med styreleder og komite for informasjon og samfunnskontakt jobbe med profilering av foreningen både i bransjen og mot myndighetene
 • Besørge møter med relevante aktører for å sikre NFF sin rolle som kunnskapsarena og møtepunkt for bransjen
 • Jobbe tett opp mot øvrige organisasjoner i næringen for å støtte opp under foreningens strategi.
 • Være bindeledd mellom NFF og ITA (International Tunnelling Association)
 • Organisere deltakelse på eksterne møter / konferanser nasjonalt og internasjonalt
 • Ivareta sekretariatfunksjonen for Bransjeråd for Fjellsprengning (BfF) og organisere møter i denne foreningen.

Daglig drift:

 • Være ansvarlig for å jobbe målrettet med å gjennomføre foreningens strategi og handlingsplaner.
 • Organisere aktiviteten og delta på møter i komiteene for å sikre koordinering på tvers og kontinuitet i arbeidet
 • Forberede saker til styret, herunder alle årsmøtedokumenter, delta på styremøter, samt skrive referater fra styre- og komitemøtene
 • Samarbeid med sekretariatet i Tekna vedrørende aktiviteter de utfører for NFF
 • Følge opp inngående kommunikasjon til foreningen og videre behandling av denne
 • Økonomisk oppfølging og styring, herunder mottak, betaling og kontering av inngående fakturaer og forberedelse av grunnlag til økonomikomiteen, samt ha den løpende kontakt med regnskapsfører
 • Besørge utfakturering av salg
 • Koordinere og følge opp utarbeidelsen av publikasjoner
 • Utarbeide den årlige Tunnelstatistikken
 • Vedlikehold av NFF sitt arkiv, facebook- og nettsider

Generalsekretær for NFF er underlagt styret og vil jobbe tett på foreningens styreleder og alle komitélederne.