Bilde fra demonstrasjon av tunnelbrann i kontrollerte former ved Ifs sikkerhetssenter i Hobøl, Østfold, i 2014.
Bilde fra demonstrasjon av tunnelbrann i kontrollerte former ved Ifs sikkerhetssenter i Hobøl, Østfold, i 2014.

- Ikke god nok oppfølging av tunnelsikkerheten

- Det er satt i verk viktige oppgraderinger, men for mange tunneler er sikkerhetsdokumentasjonen fortsatt ikke på plass og det er ikke gjennomført brannøvelser, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Publisert Sist oppdatert

Dokument 3:16 (2015–2016) «Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å styrkje tryggleiken i vegtunnelar» ble overlevert til Stortinget 6. september 2016.

Undersøkelsen tar for seg hvordan sikkerheten følges opp i forbindelse med tunnelsikkerhetsforskriftene, innhold i risikoanalyser og beredskapsplaner, gjennomføring av øvelser og informasjon til trafikanter om sikkerhet i tunneler.

Overser lokale forhold

Det er i gjennomsnitt 1300 uønskede kjøretøystopp, 25 branner og 15 tilløp til brann i de 1130 norske veitunnelene i året.

Riksrevisjonen har sett nærmere på forholdene i 41 tunneler som er vurdert som spesielt risikoutsatte. Undersøkelsen viser at risikoanalysene for et flertall av disse ikke tar for seg spesielle forhold og risikoer ved den enkelte tunnel.

- Uten gode risikovurderinger vil man heller ikke få et godt nok grunnlag for å avgjøre sikkerhetstiltak som bør settes i verk, eller for å utarbeide beredskaps- og innsatsplaner for tunneler, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding.

Manglende informasjon og retningslinjer

Videre er det i ca. halvparten av tunnelene ikke gjennomført brannøvelse de fire siste årene. Dette gjelder blant annet sju undersjøiske tunneler som gjennom risikoanalyser og faktiske hendelser er kjent for å ha langt flere branner enn andre tunneler.

Informasjonen til trafikkantene om adferd ved kjøring i tunnel, sikkerhetsutstyr, bruk av dette og om selvredning er ikke god nok, skriver Riksrevisjonen

- Undersøkelsen viser at Statens vegvesen i altfor mange tilfeller ikke har god nok oppfølging av sikkerheten, sier Foss.

Sentrale retningslinjer, veiledere og kvalitetssystemer er enten ikke utformet, eller de er oppdaterte uten å gi tydelige føringer for arbeid med risikoanalyser og beredskapsplaner i regionene.

Vegdirektoratet har heller ikke god nok informasjon for å følge opp at tunneler blir forvaltet i tråd med lover og forskrifter, ifølge revisjonen.

Trenger felles veileder

Riksrevisjonen anbefaler Samferdselsdepartementet å sørge for at Vegdirektoratet oppdaterer rammeverket for forvaltning av sikkerhet i tunneler, utvikler en felles veieder for beredskapsplaner og følger opp forvaltningen i regionene.

Videre anbefaler Riksrevisjonen at direktoratet sammen med nødetatene styrker kompetansen rundt brann og redning i tunneler og gir trafikantene bedre informasjon og sikkerhetsutstyr og selvberging i tunneler.