Denne transporten er en av mange som er anmeldt de siste årene av Statens vegvesen for ulovlig kabotasje i Norge.
Denne transporten er en av mange som er anmeldt de siste årene av Statens vegvesen for ulovlig kabotasje i Norge.

Møte om ulovligheter i transportbransjen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen møtte transport-organisasjoner for å få innspill om ulovligheter i bransjen.

Publisert Sist oppdatert

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var i møte med NHO Transport, Norges Lastebileier-Forbund (NLF), NHO Logistikk og Transport, Transportarbeiderforbundet og Yrkestrafikkforbundet torsdag 4. februar. Det som ble diskutert var blant annet kabotasje og vinterdekk på tungbiler.

– Vi har lenge hatt flere utfordringer knyttet til ulovlig kabotasje og til tungbiltrafikken på norske vinterveier. Derfor har vi de siste to årene gjennomført en rekke tiltak for å gjøre de norske vinterveiene tryggere, og samtidig bedre konkurransesituasjonen i lastebilnæringen. Med dette møtet ønsker jeg å høre om hvordan næringen og organisasjonene selv opplever situasjonen nå, og få innspill til eventuelle ytterligere tiltak, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Ministeren ønsket å høre hvordan transport-aktørene oppfatter at tiltakene departementet har satt i verk fungerer, og lytte til eventuelle nye innspill de måtte ha.

- Målet er en tryggere hverdag for alle som ferdes i trafikken, og i tillegg få bukt med ulovlighetene i transportbransjen, sier samferdselsministeren.

Tiltak mot ulovlig transport

Samferdselsdepartementet har de siste to årene satt i verk en rekke nye tiltak for å bekjempe ulovlig kabotasje. Kabotasje er transport mellom to steder i Norge utført av utenlandske transportører, og det er knyttet flere utfordringer til denne virksomheten.

– Vi har satt i verk et arbeid for å få et bedre samarbeid mellom etatene om kontroll av veitransport inkludert kabotasje, og intensivert tungbilkontrollen. Økt kontroll betyr bedre trafikksikkerhet, og gir oss mulighet til å gripe inn mot ulovlig kabotasje. Konkurranse i transportmarkedet er viktig, men lover og regler må følges, sier Solvik-Olsen.

Han opplyser at obligatorisk bompengebrikke for tunge kjøretøy har resultert i en nedgang i antall bompasseringer uten brikke med 73 prosent.

– Vi har videre innført register for brudd på yrkestransport- og veitrafikkregelverket der opplysninger utveksles mellom alle EØS-land. Vi er i dialog med EU-kommisjonen om endringer av regelverket for yrkes- og markedsadgang for transportører, og regelverket om blant annet kjøre- og hviletid og arbeidstid for sjåfører, og bedre statistikk, sier han.

 Tiltak for tryggere vinterveier

– I løpet av de siste to årene har regjeringen satt i gang en rekke tiltak for økt sikkerhet og fremkommelighet på norske vinterveier, og særlig for å skape bedre konkurransevilkår i lastebilnæringen. Vi har firedoblet antallet kontroller av tunge kjøretøy de siste vintrene. Kravene til vinterdekk er skjerpet, slik at det nå kreves vinterdekk på alle aksler på tunge kjøretøy og deres tilhengere. Vi har innført krav om bombrikke på vogntog for å sikre mer effektiv bompengeinnkreving. Vi har videre styrket tilbakeholdsretten av kjøretøy som ikke tilfredsstiller norske krav, for å sikre betaling av avgifter og bøter, og styrket retten til bruk av hjullås.

Det er etablert et informasjonsopplegg overfor utenlandske sjåfører om vanskelige kjøreforhold på vinteren, og gjennom kampanjen «trygg trailer» får transportbedriftene informasjon om krav til vinterutrustning slik at de selv kan foreta en enkel sjekk av «sine» lastebiler. Vogntog som kommer til bedriften og ikke er godt nok rustet, kan bli nektet last.

– Vi har også tatt et initiativ overfor EU om felles europeiske kompetansekrav for yrkessjåfører. Målet er å gjøre alle europeiske yrkessjåfører godt forberedt for å tilpasse kjøringen til vanskelige kjøreforhold på vinterføre, sier Solvik-Olsen.

Powered by Labrador CMS