– Mef ønsker å være tydelige på at vi ønsker oppdrag tilpasset bransjen, sier adm. direktør i Mef, Trond Johannesen.
– Mef ønsker å være tydelige på at vi ønsker oppdrag tilpasset bransjen, sier adm. direktør i Mef, Trond Johannesen.

Entreprenørene vil ha færre store kontrakter

Mef ønsker seg færre store kontrakter og mindre fokus på pris fra Statens vegvesen. Se Mefs 13 punkter lange ønskeliste her.

Publisert Sist oppdatert

Maskinentreprenørenes Forbund (Mef) har i løpet av det siste året samlet innspill fra medlemmer og tillitsvalgte om utfordringer og målsettinger knyttet til Statens vegvesen-markedet.

Anbefalinger

Resultatet er et policynotat hvor bransjeorganisasjonen, i tillegg til å belyse utfordringer i dagens veimarked, kommer med anbefalinger til transportetaten.

Foreslåtte tiltak fra MEF

 • MEF mener andelen store kontrakter (+ 100 millioner kroner) ikke bør overstige 60 prosent av den årlige samlede verdien av Statens vegvesen-kontraktene.
 • Statens vegvesen bør benytte konkrete og målbare tildelingskriterier som avspeiler oppdragets størrelse og kompleksitet. Andre kriterier enn pris må være objektive og målbare. Kriterier som forventet kvalitet, byggetid, oppdragsforståelse og gjennomføringsevne kan i enkelte konkurranser tenkes å gi bedre resultat enn ensidig fokus på lavest pris.
 • MEF ønsker at det i vurderingen av firmaets kvalifikasjoner settes krav til firmaets gjennomføringsevne, at bedriften er lærebedrift og har hatt lærlinger i løpet av de siste to årene, har få ulykker, har et velfungerende KS-system, HMS-arbeid, arbeid utført av egne mannskaper og økonomisk soliditet.
 • Statens vegvesen må tilpasse/variere kravene til dokumentasjon etter kontraktenes størrelse og egenart.
 • For å få fram de beste løsningene og stimulere til innovasjon, bør det være adgang til å gi alternative tilbud eller foreslå andre løsninger enn det som er skissert av oppdragsgiver.
 • Kvaliteten i prosjekteringen av vegvesen-prosjektene, og kontraktkompetansen av de som leder prosjektene, må bedres. Dette vil bidra til å redusere konfliktnivået i anleggsbransjen.
 • Statens vegvesens prosjektledere må i større grad benytte seg av konfliktløsningsmekanismene som ligger i kontraktstandardene, slik som å løse tvisten ved minnelighet og i større grad benytte seg av oppmannsavgjørelser.
 • Konfliktløsningsmekanismene som ligger i kontraktstandardene bør være hovedregel forkonfliktløsning. Mangel på kontraktkompetanse skaper konflikter.
 • Etablering av obligatorisk konfliktråd innføres for prosjekter dersom kontraktens konflikthåndteringsmekanisme ikke fører fram. Konfliktrådet skal tilføres uavhengig ekstern kompetanse og ha mandat til å foreta endringer.
 • Ved bruk av spesielle kontraktbestemmelser (C2 og C3) som er ment å gjelde spesielle forhold som skiller prosjektet fra andre prosjekter, må de spesielle forholdene klart gå fram i anbudsgrunnlaget, og være godkjent sentralt i Statens vegvesen v/ Byggherreseksjonen.
 • Både MEF og Statens vegvesen må gjensidig arbeide for å redusere konfliktnivået mellom byggherre og entreprenørleddet.
 • Entreprenørenes kompetanse må utnyttes bedre i gjennomføringen av kontraktene ved at besparelser som følger av forslag fra entreprenør belønnes; såkalte incitamentskontrakter. Mulig fordeling er at entreprenøren premieres med 40 prosent av verdien på besparelsen.
 • Konkurranse på like vilkår bør sikres ved at Statens vegvesen legger Forskrift om lønnsog arbeidsvilkår i offentlige kontrakter til grunn, for eksempel ved å bruke Maskinoverenskomsten ved fastsettelse av lønns- og arbeidsvilkår i forbindelse med anleggsprosjekter.

– Mef ønsker å være tydelige på at vi ønsker oppdrag tilpasset bransjen, kontrakter som utnytter entreprenørenes kompetanse og at seriøsitetsarbeid prioriteres.

- Samtidig har vi som bransjeorganisasjon et ansvar for at entreprenørene styrker egen kompetanse og kontraktforståelse, påpeker Trond Johannesen, administrerende direktør i Mef i en pressemelding.  

Mef mener 13 tiltak vil legge til rette for en best mulig utvikling i Statens vegvesen-markedet i årene fremover.

Se listen over tiltak i faktaboksen til høyre

– Statens vegvesen er en viktig oppdragsgiver for medlemsbedriftene våre, og vi ønsker å være en pådriver for at etaten har en innkjøps- og kontraktpraksis som sikrer effektiv ressursbruk og konkurranse på like vilkår. Vi opplever å ha et godt samarbeid med Statens vegvesen og vil bygge videre på dette i tiden fremover, avslutter Trond Johannesen.

For mange store kontrakter

Blant utfordringene Mef mener å se er at en større andel av kontraktene fra Statens vegvesen er svært store. Dette mener Mef at kan svekke muligheten for Mefs medlemmer til å ta på seg oppdrag som hovedentreprenør.

Mef mener også at Statens vegvesen legger i for stor grad vekt på laveste pris som tildelingskriterium ved anbud. Dette kan hemme kompetanseutviklingen i bransjen og skape grobunn for ulik konkurranse mellom norske og utenlandske virksomheter. Kriterier som forventet kvalitet, byggetid, oppdragsforståelse og gjennomføringsevne kan i enkelte konkurranser gi bedre resultat enn ensidig fokus på laveste pris.

Dårlig kommunikajson

Entreprenørene opplever videre at tvister ofte oppstår med bakgrunn i dårlig kommunikasjon og ulik tolkning av beskrivelsesteksten i prosesskoden. Noe som er kostbart for alle parter.

Entreprenørene opplever en økning i taktisk beskrivelse hos Statens vegvesen, noe som bidrar til å skape konflikter.

Entreprenørene må ofte forskuttere svært store beløp ved gjennomføringen av veiprosjekter. Entreprenørene «fungerer som en bank for byggherren», noe som ikke er hensiktsmessig.