Befolkningen i Vågstranda skal få kjøre rundt Tresfjorden i Vestnes kommune uten å betale bompenger, dersom samferdselsdepartementet får med seg Møre og Romsdal fylkeskommune på et prøveprosjekt.

Lokalbefolkning vil ha bort bom

Samferdselsdepartementet åpner for prøveordning uten bompengebetaling.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

- Samferdselsdepartementet vil åpne for en prøveordning uten betaling av bompenger for kjøring på omkjøringsveien rundt Tresfjorden i Vestnes kommune. Vi har merket oss at det er noe lokal misnøye med det bompengeopplegget som nylig er satt i verk for Tresfjordbrua, og som ble lagt til grunn da Stortinget i 2012 behandlet prosjektet E136 Tresfjordbrua og E136 Vågstrandstunnelen, sier samferdselsminister Ketil Solvik Olsen.

Samferdselsdepartementet har sendt et brev til Møre og Romsdal fylkeskommune med nærmere orientering om opplegg for en mulig prøveordning.

- Med en prøveordning imøtekommer vi kritikk fra lokalbefolkningen rundt Tresfjorden, samtidig som vi oppretttholder et bomfritt alternativ  for befolkningen i Vågstranda ved kjøring rundt fjorden, sier ministeren.

Prøver bompengefri kjøring

I brevet vises det til at dagens bompengeordning betyr at det for kjøring rundt fjorden skal betales bompenger bare i tilfeller der begge bomstasjonene ved Tresfjorden passeres i løpet av én time. Opplegget ble utformet slik for å ivareta hensynet til lokalbefolkningen rundt fjorden. Samferdselsdepartementet har registrert at det likevel er noe lokal misnøye med et slikt opplegg.

I prøveperioden vil man blant annet undersøke hva bompengefri kjøring rundt Tresfjorden betyr for trafikkutviklingen over E136 Tresfjordbrua.

Gjennomgangstrafikk vil bli registrert for å undersøke den faktiske trafikklekkasjen rundt fjorden. Sammen med fylkeskommunen vil det deretter bli vurdert om man skal fjerne bompenger for omkjøringsvegen permanent.

Når det vurderes hva som er «en akseptabel lekkasje», må det også legges vekt på eventuelle negative konsekvenser av økt trafikk rundt fjorden, går det frem av brevet fra Samferdselsdepartementet.

Trenger godkjenning

Brevet viser også til at gjennomføring av en prøveordning er avhengig av godkjenning fra fylkeskommunen. En slik godkjenning er nødvendig fordi fylkeskommunen har stilt økonomisk garanti for bompengeprosjektet E136 Tresfjordbrua og E136 Vågstrandstunnelen, og at all risiko og kostnader ved en slik prøveordning legges på bompengeselskapet.

Det blir også pekt på at det i regjeringens bompengereform gjøres grep som kan bedre økonomien i bompengeprosjekter.

Siden dagens bompengeordning er i tråd med tidligere behandling i Stortinget, er det nødvendig å orientere Stortinget forut for oppstart av en prøveordning med bompengefri kjøring rundt Tresfjorden.

Powered by Labrador CMS