Fungerende vegdirektør Lars Aksnes mener det er mye å glede seg over i regjeringens budsjettforslag.
Fungerende vegdirektør Lars Aksnes mener det er mye å glede seg over i regjeringens budsjettforslag.

Rekordstor aktivitet på veiene

Regjeringens budsjettforslag betyr rekordstor aktivitet i veisektoren.

Publisert Sist oppdatert

- Satsingen på vedlikehold og fornying gjør at etterslepet av vedlikeholdet av veier blir redusert også i 2016, sier fungerende vegdirektør Lars Aksnes.

Vegdirektøren mener det er mye å glede seg over i regjeringens budsjettforslag.

- Økt satsingen på vedlikehold og investeringer og en ekstra satsing på kontrollvirksomheten ute på veiene, gir god fremkommelighet, økt forutsigbarhet og bedre trafikksikkerhet, sier Aksnes.

Over 30 milliarder

Regjeringens forslag til statsbudsjett inneholder bevilgninger til riksveiformål på 30,2 milliarder kroner, noe som er en økning på 3,7 milliarder. I tillegg kommer bompenger og annen ekstern finansiering på 9,3 milliarder.

3,15 milliarder kroner settes av til drift av riksveiene, mens 3,26 milliarder skal brukes til vedlikehold av riksveiene.

- Satsingen på vedlikehold økes i 2016-forslaget. Sammen med investeringene vil dette gjør at vedlikeholdsetterslepet reduseres med om lag 2,1 milliarder kroner, sier Aksnes.

Store investeringer

På investeringssiden legges det opp til høy aktivitet med 25,7 milliarder kroner, inkludert bompenger og annen ekstern finansiering. Pågående og vedtatte veiprosjekter binder store midler – og det vil bli prioritert å ha rasjonell og effektiv anleggsdrift for disse.

Regjeringen legger også opp til en vesentlig økning av midler til planlegging av nye veiprosjekter.

Tunnel-utsettelse

Arbeidet med rehabilitering av veitunnelene på det europeiske Tent-t-nettverket og andre høytrafikkerte tunneler er i rute – og vil bli ferdigstilt innen utgangen av 2019.

- Men vi kommer ikke helt i mål med deler av det øvrige rehabiliteringsarbeidet vi har planlagt. Arbeidet har rett og slett vist seg å være mer omfattende enn først antatt. Utsettelsen vil være begrenset til tunneler som har lavest risiko for ulykker og hendelser. Resten av arbeidet skal være ferdig innen 2021, sier Aksnes.

For vedlikehold og fornying av veitunnelene er det foreslått å bruke 2,5 milliarder kroner i 2016, noe som er en økning på 1,1 milliarder fra året før.

Økt kontrollaktivitet

I sitt forslag til samferdselsbudsjett legger regjeringen føringer om en økt kontrollaktivitet ute på veiene.

Kontroll av vinterutrustning og bremser på tunge kjøretøy, kamp mot kabotasje og økt innsats mot transportkriminalitet vil bli prioritert, sier Lars Aksnes.