Prekvalifisering på Norges største

Kontrakten som vil bli inngått, blir den største enkeltkontrakt i norsk veihistorie.

Publisert Sist oppdatert

Om kort tid starter prekvalifiseringen for totalentreprisen for bygging av nær 17 kilometer firefelts motorveg gjennom Bamble i Telemark, opplyser Statens vegvesen. Kontrakten vil bli på rundt tre milliarder kroner, og vil med det være den største enkeltkontrakten i norsk veihistorie.

- Kontrakten vil være en totalentreprise med samspill. Derfor innbyr vi til prekvalifisering av entreprenører i første omgang.  Den 16. oktober skal vi ha et informasjonsmøte i KS Agenda Møtesenter i Oslo, for entreprenører og rådgivningsbransjen. Her vil vi orientere om prosjektet, informere og diskutere konkurransereglene, forteller prosjekteringsleder Nina Haugland i Statens vegvesen.

Nye Veier

Det skal bygges 16,8 km ny firefelts motorvei på en strekning som er en del av hovedprosjektet E18 Langangen - Dørdal. Prosjektet skal overføres fra Statens vegvesen til vegselskapet Nye Veier AS, når dette er operativt i 2016.

Prosjekteringsleder Nina Haugland i Statens vegvesen.
Prosjekteringsleder Nina Haugland i Statens vegvesen.

I prosjektet inngår påkobling til eksisterende E18 ved Rugtvedt inn mot tunnelmunningen til Bambletunnelen Nytt tunnelløp videre nordover vil ligge vest for eksisterende tunnel.

På strekningen er det også ti bruer med lengde fra 25 meter og opp til 455 meter og tre miljøtunneler. En av disse er en ren viltovergang, en er kombinert viltovergang og landbruksveg mens den siste er for etablering av nytt kryss ved Rugtvedt.

Samarbeid

Prosjektet er en totalentreprise hvorav ansvar for prosjektering og utførelse ligger hos entreprenøren, men det er planlagt å gjennomføre entreprisen i et samspill som samarbeidsform. Byggherren og entreprenøren skal bidra med egne erfaringer og kunnskaper til det beste for prosjektet, med den overbevisning om at de i fellesskap kan få en bedre helhetsløsning enn i tradisjonelle entrepriseformer.

- Byggherre og entreprenør forplikter seg med dette til et åpent, ærlig og tillitsfullt samarbeid, understreker prosjekteringslederen.

Prekvalifiseringen er planlagt offentliggjort 17. desember.

Den største enkeltkontrakten som er inngått før denne, er for det meste av veglengden på E39 Svegatjørn-Rådal. Den kontrakten har en verdi på vel 2,2 milliarder kroner.