Skal bygge E16 gjennom Bærum

Implenia/Isachsen skal bygge strekningen Sandvika – Wøyen.

Publisert Sist oppdatert

Implenia Norge har i arbeidsfellesskap med Isachsen Anlegg AS signert kontrakt med Statens vegvesen Region øst om arbeid med ny E18 fra Sandvika i Bærum. Totalt var det fire entreprenører som leverte inn tilbud.

Kontraktsummen er på rundt 690 millioner kroner. Implenia/Isachsen var rundt ni millioner kroner billigere enn det neste laveste anbudet, som kom fra NCC Construction.

Tilbudene:

  • Skanska 730.731.622,-
  • NCC Construction as 698.845.031,-
  • Implenia as/ Isachsen as 689.654.425,-
  • Veidekke entreprenør as 784.008.735,-

Ferdig 2019

Implenia vil ha hovedansvaret for betongarbeidene mens Isachsen vil ha hovedansvaret for grunnarbeidene. Fordelingen i arbeidsfellesskapet blir 50-50. Arbeidene vil starte opp i løpet av oktober 2015, med ferdigstillelse av denne strekningen planlagt til desember 2019. Strekningen E16 Sandvika–Wøyen er ca. 3,5 km lang og har en trafikkmengde på 35.000 i årsdøgntrafikk. Veien har i dag ett kjørefelt i hver retning og en fartsgrense på 70 km/t.

En av to entrepriser

Strekningen er delt i to entrepriser: Entreprise E01 Bjørnegårdtunnelen, som hadde byggestart høsten 2014, omfatter strekningen fra Sandvika til Bærumsveien og entreprisen som Implenia/Isachsen nå har fått, E02 Rud–Vøyenenga, omfatter resten av parsellen.

Entreprisen omfatter gjennomgående E16 fra dagens kryss ved Bærumsveien til Vøyenenga med lengde på ca. 1330 m og med tilhørende støyskjerm, kryss ved Bærumsveien inkludert flytting av bussholdeplasser og midlertidig ombygging av lokalveier, kryss ved Lommedalsveien inkludert forlengelse av Lommedalsveien, åpning av Dælibekken herunder flytting av gang- og sykkelveier, bru/kulvertarbeider og VA-omlegging, samt midlertidig og permanent belysningsanlegg og bygningsmessige arbeider for tekniske anlegg. I tillegg inngår bygging av ny kontrollstasjon for politi/kjøretøykontroll ved E16 på Økri med beliggenhet ca. 2 km nord for Vøyenenga.

Utfordrende

Arbeidet er utfordrende både fordi det skal avvikles kontinuerlig trafikk i området, samt nærhet til det vernede Sandviksvassdraget, nærhet til høyspentlinjer i luftspenn over strekningen og flomutsatte områder langs Isielva, Lommedalselva og Sandvikselva.

STILLING LEDIG: