E10 langs Kilanpollen i Flakstad er en rasfarlig strekning som kan bli erstattet med ny veg over pollen. Dette er ett av mange alternativer for innkorting av reisetida gjennom Lofoten.
E10 langs Kilanpollen i Flakstad er en rasfarlig strekning som kan bli erstattet med ny veg over pollen. Dette er ett av mange alternativer for innkorting av reisetida gjennom Lofoten.

Leknes-Svolvær på under 40 minutter

Statens vegvesen utreder tolv alternativer, med enda flere varianter, for innkorting av E10 gjennom Lofoten.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en del av Konseptvalgutredningen (KVU) for Lofoten, som skal munne ut i anbefalinger om fremtidige tiltak for transportsystemet i Lofoten.

Halverer reisetiden

Ett mål er å utvikle Leknes og Svolvær som felles bo- og arbeidsmarked. Det er teknisk mulig å halvere reisetida mellom de to byene fra en drøy time i dag til under 40 minutter i fremtiden. I tillegg er det mulig å kutte reisetiden mellom Moskenes og Leknes ned til rundt 45 minutter. Dette kan skje ved at det bygges enkelte helt nye og kortere veitraséer, samtidig som dagens vei utbedres, slik at hastigheten kan økes.

Statens vegvesen ser også på hvordan rasfarlige partier kan fjernes. Trafikksikkerhet er også en viktig del av utredningen, blant annet hvordan man kan tilrettelegge bedre for syklister.

Moskenes og Flakstad

Statens vegvesen vurderer tolv mulige løsninger med alternativer for innkortinger på E10. I Moskenes kan det være aktuelt å legge hovedveien rundt Andøya. Omlegging av vegen vest for Ramberg er et av de andre alternativene i Vest-Lofoten.

Men det enkelttiltaket som kan ha aller størst effekt er den såkalte «Bainvegen» over Kilanpollen i Flakstad, som vil korte inn veien med åtte kilometer. I tillegg unngår trafikantene en rasfarlig strekning.

Vestvågøy

En løsning for å redusere reisetiden internt i Lofoten er å bygge en helt ny vei fra Leknes til Limstrandpollen, sør for dagens E10. En ny trasé kan bli inntil tolv kilometer kortere enn dagens E10.

Et alternativ til en lang gjennomfartsvei kan være en ny trasé utenfor sentrum av Leknes, som får gjennomgangstrafikken bort fra sentrum. En slik vei kan gå over Storeidet eller via dagens fylkesvei 825 over Offersøy.

Et annet alternativ er at E10 i hovedsak følger dagens trasé, men med tunneler gjennom Torvdalsfjellet og Sundklakk.

I tillegg er det sett på løsninger for tilknytning til ny havn på Leknes og ny flyplass på Gimsøya, dersom dette blir aktuelt.

Vågan

Det største innkortingspotensialet i Vågan kan være å legge veien i tunnel direkte fra Lyngværstranda gjennom Lyngdalsfjellet til et sted vest for Kabelvåg. Deretter er det tenkt på en større omlegging av E10 med en gjennomfartsvei som vil gå nord for Kabelvåg og Svolvær og fram til Vatterfjordpollen. En slik vei kan gå i tunnel mellom Stor-Kongsvatnet og Nedre Svolværvatnet og videre til Vatterfjordpollen.

Da vil hovedveien gjennom Lofoten skilles fra tettbebyggelsen i Kabelvåg og Svolvær i en ny nordlig trase, med avkjøringer til Osan og Svolvær.

De siste alternativene på Statens vegvesens liste over mulige alternativer, er omlegging av E10 ved Vestpollen og Laupstad.

Nasjonal transportplan 2018 til 2027

Prosjektleder Nils Petter Rusånes understreker at Statens vegvesen bare jobber med grove skisser for å se på ulike hovedløsninger. Disse skal deretter kostnadsberegnes og vurderes. Videre planlegging vil først komme etter at regjeringen har valgt hovedløsning, noe som tidligst vil skje i 2017.

Målet med konseptvalgutredningen er at tiltak på E10 gjennom Lofoten skal bli prioritert i Nasjonal transportplan for perioden 2018-2027.

I april skal Statens vegvesen ha dialogmøter med ordførerne i Lofoten og med næringsliv og andre brukerrepresentanter. Til da skal Statens vegvesen ha silt ut hvilke alternativer som skal inn i den endelige utredningen.