Statens vegvesen går inn for at den nye traseen for E18 skal gå i nærheten av nåværende vei forbi Moheim - alternativ 1 på dette kartet.
Statens vegvesen går inn for at den nye traseen for E18 skal gå i nærheten av nåværende vei forbi Moheim - alternativ 1 på dette kartet.

Her vil Vegvesenet ha ny E18 i Telemark

Statens vegvesen ønsker et alternativ med hele ni kilometer tunneler på nye E18 mellom Langangen og Rugtvedt i Telemark.

Publisert Sist oppdatert

Ny E18 mellom Langangen og Rugtvedt er planlagt bygget som firefelts motorvei med tanke på en fartsgrense på 110 km/t. Statens vegvesen har gått gjennom de ulike alternativene og kommet med sin anbefaling.

Anbefalingen er Korridor 1. Dette er alternativet som ligger nærmest dagens E18 gjennom Porsgrunn.

Koster sju milliarder

Dette alternativet har en anslått pris på 7 milliarder kroner. Veien vil i stor grad gå i tunneler, til sammen rundt 9 kilometer.  Kryss med av og påkjøring til fylkesvei 32 i Grenland, vil bli på Lanner.  Dagens E18 vil benyttes som lokalvei fra Lanner til Moheim. Lenger sør vil det bli kryss på Ås mellom Brattås-og Steinbrekkatunnelene.

I sin utredning har Statens vegvesen også kommet til at de kan akseptere korridor 4 med bro over Eidangerfjorden. Dette alternativet er anslått til å koste cirka 9 milliarder kroner. Med dette valget vil det ikke være mulig med et fullt kryss på Kjørholt, men kun et halvt kryss, slik at det kun vil bli av- og påkjøring i den ene kjøreretningen.

Korridorene 2 og 2a frarådes bygd. Dette er to nesten identiske alternativer, men med små ulikheter på Lanner.

Ny bro må bygges

Det er vurdert bro både øst og vest for Grenland bro. Dagens bro er fredet, slik at en tvillingbro vil gi estetisk mest likt uttrykk. En slik bro er kun mulig å bygge på østsiden av dagens bro.

Dette alternativet er også det beste for bygging av en ny tunnel på Bamble-siden av fjorden. En tunnel på vestsiden gjennom Høgenhei vil måtte bygges i dårlig fjell og delvis ur, slik at sikkerheten i byggeperioden er vurdert som dårligere. Statens vegvesen vil derfor fraråde bro på vestsiden når kommunedelplanen skal legges fram.

Kommunedelplanen med konsekvensutredning vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i uke 11. Den vil da bli liggende ut i vel seks uker. Prosessen videre er at Vegvesenet vil samle innspillene som kommer til planen og legge det sammen med planen for politisk behandling. Den politiske prosessen antas å begynne i juni.