Dagens fv. 562 er svingete og smal.
Dagens fv. 562 er svingete og smal.

Fraråder Askøy-tunnel til 1,6 milliarder

Statens vegvesen fraråder Askøy kommune å gå videre med planene for en tunnel på ny fylkesvei 562 mellom Juvik og Ravnanger.

Publisert Sist oppdatert

Strekningen er ett av de ti prioriterte prosjektene i Askøypakken.

- Statens vegvesen håper nå å få en avklaring på en langvarig planprosess, slik at byggingen kan komme i gang, sier prosjektleder Ole-Henning Davik i Askøypakken.

Vegvesenet har sendt forslag til reguleringsplan for fylkesvei 562 Juvik-Ravnanger til Askøy kommune.

I planprossen fikk Statens vegvesen en henvendelse fra kommunen om å se på en alternativ veilinje mellom Juvik og Ravnanger. Her var det forslag om å velge en østlig veilinje med flere tunneler. Denne løsningen er av Vegvesenet kostnadsregnet til 1,68 milliarder kroner.

Askøypakken inneholder ti enkeltprosjekter, slått sammen til seks delprosjekter. Samlet kostnadsramme pr. i dag er 1,6 milliarder kroner.

- En tunnel-løsning mellom Juvik og Ravnanger er ikke finansiert innenfor Askøypakken. Dette ville i i så fall kreve at vi bruker alle midlene i pakken til ett prosjekt. Det vil ikke være i samsvar med vedtaket i Stortinget, sier Davik.

Han legger til at det blir behandling av planforslaget på vanlig måte i løpet av våren, med utlegging for høring og innspill før vedtak blir fattet.

Enighet om forslaget

I forbindelse med reguleringsplanarbeidet er det gjort kostnadsoverslag for dagløsningen på ny fylkesvei 562 Juvik-Ravnanger. I 2014-kroner er anslaget satt til 650 mill. kroner. I Stortingsproposisjonen fra 2012 var overslaget 323 mill. kroner. Statens vegvesen har gjennomgått begge anslagene, og fant flere grunner til økning i anslaget.

Hovedårsaken er endringer i moms-reglene fra 2012. Det innebærer at det nå er full moms på all veibygging.

- Videre har vi hatt en sterkt økning av prisnivået på veibygging. I det siste anslaget har vi dessuten tatt inn en post for usikkerhet på 84 mill. kroner. Denne faktoren var ikke med i overslaget som lå til grunn for vedtaket i 2012, seier Davik.

Bygger som bestemt i Stortinget

Som prosjektleder har han lagt forslaget frem for veieier Hordaland fylkeskommune og styringsgruppen for Askøypakken, gjennom kontaktutvalget. Blant disse er det en enighet om videreføring av fylkesvei 562 Juvik-Ravnanger, slik det er foreslått i planen.

- Planforslaget er i samsvar med stortingsvedtaket fra 2012, der det kommer fram hva som skal bygges, sier Davik.

Bedre tilpasning

- Det nyeste planforslaget er godt tilpasset omgivelsene. Vi mener å ha klart å finne akseptable løsninger for kulturmiljøet, sier planprosjektleder Hege Løtveit i Statens vegvesen.

Den nye fylkesveilinjen går delvis lenger vest i forhold til dagens smale fylkesvei 562 mellom Juvik og Ravnanger. Veien er svingete og smal. Planen går ut på å bygge ny to-feltsvei med gang- og sykkelvei, og fjerning av farlige avkjørsler fra eiendommer i området. Det planlegges å bygge fem nye bruer.