Fellesprosjekt til ca. 26 milliarder kroner

Les om hvordan Jernbaneverket og Statens vegvesen ønsker å gjennomføre felles bygging av E16 og Ringeriksbanen.

Publisert Sist oppdatert

Jernbaneverket og Statens vegvesen anbefaler at linja over Helgelandsmoen velges for videre planlegging av Ringeriksbanen og E16. Et omfattende arbeid med utsiling av traséalternativer ligger bak den anbefalingen som etatene nå leverer til Samferdselsdepartementet. Kostnadene for både dobbeltsporet bane og firefelts vei på strekningen er anslått til ca. 26 milliarder kroner.

- Den beste løsningen

Jernbaneverket og Statens vegvesen har sammen kommet frem til en anbefalt  trasé som gjør det mulig med samordnet utbygging av dobbeltsporet jernbane og ny E16 på strekningen fra Kroksund til Hønefoss.

Som en del av silingsarbeidet er det gjennomført en felles arbeidsprosess med de berørte fagdirektoratene. Sammen med Jernbaneverket og Statens vegvesen har disse bidratt med vurderinger av miljøkonsekvenser og "avbøtende" tiltak.
-Prosessen med direktoratene har gitt oss et godt beslutningsgrunnlag, sier regional strategidirektør Lars Christian Stendal i Jernbaneverket. 

-Vi mener vi har funnet frem til den beste løsningen samlet sett, der alle hensyn er vurdert og veid opp mot hverandre, sier prosjektleder Gert Myhren i Statens vegvesen.

Anbefalingene til strekningene

Sandvika - Kroksund
Banen grener av vest for Sandvika i Tanumstunnelen og går i tunnel frem til Rustad med en linje og en stigning som gjør at det kan anlegges en stasjon i tilknytning til et mulig utbyggingsområde i Bærum. I neste planfase vil traseen bli optimalisert i forhold til teknisk gjennomføring, tunnelkonsept, geologi, stigning og kostnad. Handlingsrommet for optimaliseringen vil ikke være begrenset av en mulig stasjonsløsning. Videre går banen i tunnel frem til Sundvollen. E16 følger i hovedsak dagens vei fra Skaret til Kroksund. Anbefalingen går også ut på at en stasjon på Sundvollen legges til grunn i det videre planarbeidet.

Kryssing av Kroksund
Jernbanen anbefales å krysse Kroksund med stasjon på Sundvollen ved dagens båthavn og på bru over ved Sundøya rett sør for dagens E16. Den nye veien anbefales å krysse over fjorden lengre sørvest i Kroksund på en bru i slak kurve.

Gjesvalåsen - Bymoen
På denne delstrekningen anbefales det at både bane og vei legges i tunnel. Årsaken er at de samlede miljøkonsekvensene for anlegget er store og at dette alternativet reduserer de totale miljøkonsekvensene. Det er også et ønske fra Hole kommune om at både vei og bane legges i tunnel forbi Vik, noe som med dette alternativet legges til grunn.

Bymoen - Styggdalen
Her anbefales fellestrasé etter Helgelandsmolinja for kryssing over Storelva. På denne strekningen vil bane og veg krysse verdifulle våtmarksområder. Men Helgelandsmolinja er vurdert å være noe bedre enn Busundlinja for naturmiljøet. Helgelandsmolinja har også større muligheter for tilpasninger og avbøtende tiltak enn Busundlinja. Monserudlinja er vurdert å være dårligere enn begge de to andre fordi den gir store negative konsekvenser for naturressurser og kulturmiljøer, samt at den er dyrest.

Hønefoss
Den nye E16 skal føres frem til dagens kryss mellom E16 og riksvei 7 på Ve. Ringeriksbanen anbefales ført inn til eksisterende stasjon i Hønefoss. Samtidig kan det legges til rette for at fjerntog mot Bergen kan kjøre direkte vestover uten å måtte kjøre innom dagens stasjon. Hovedgrepet er å få til en mest mulig sentralt plassert stasjon for å legge til rette for videre byutvikling i Hønefoss. Dagens stasjon er derfor vurdert å være den beste løsningen. Dette kan kombineres med en stasjon for fjerntogene mot Bergen vest for Hønefoss.

Politisk behandling

I neste planfase skal det arbeides videre med å optimalisere de anbefalte løsningene og finne frem til best mulige tiltak for å dempe de ulempene anlegget påfører omgivelsene. 

En politisk behandling vil avklare videre arbeid med Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss.

Powered by Labrador CMS