llustrasjon av Ringeriksbanen fra en mulig trasé ved Skaret fra forrige baneutrening.
llustrasjon av Ringeriksbanen fra en mulig trasé ved Skaret fra forrige baneutrening.

Vil samkjøre E16 og Ringeriksbanen

For å sikre en effektiv fremdrift i den videre planleggingen av både E16 Skaret - Hønefoss og Ringeriksbanen, har Samferdselsdepartementet nå gitt Statens vegvesen og Jernbaneverket i oppdrag å avklare og samordne viktige spørsmål som gjelder forholdet mellom de to prosjektene.

Publisert Sist oppdatert

- En god samordning mellom vei og jernbane er avgjørende for at fremdriften for de to prosjektene skal bli så effektiv som mulig, i tråd med tidligere forutsetninger fra Stortinget. En slik samordning er også viktig for å ivareta hensynene til kultur, miljø og landbruk i området der utbyggingene skal skje, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til kommunedelplan for E16 Skaret-Hønefoss. Neste skritt i arbeidet med kommunedelplanen var så at ulike departementer skulle ta stilling til innsigelser fra ulike etater.

20. desember i fjor fikk Jernbaneverket i oppdrag å starte planprosessen for Ringeriksbanen. En endelig kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss nå, kunne ha ført til utfordringer for planleggingen og fremføringen av Ringeriksbanen.

Samferdselsdepartementet har derfor gitt Statens vegvesen og Jernbaneverket i oppdrag å samordne og avklare spørsmål om hvordan jernbane og ny vei gjennom Hole og Ringerike kan planlegges i forhold til hverandre, for å sikre en mest mulig effektiv videre fremdrift av de to prosjektene. I et brev til de to transportetatene legger Samferdselsdepartementet til grunn at det felles avklaringsarbeidet skal være ferdig innen 15. juni i år.

I oppdragsbrevet fra Samferdselsdepartementet blir det også vist til at byggingen av Ringeriksbanen - i tråd med Storstingets behandling av Nasjonal transportplan - skal planlegges for tidligst mulig byggestart i perioden 2018-2023. Med forutsetningen om sammenhengende utbygging av E16 kan det dermed bli mulighet for utbygging av vei og jernbane i samme periode.