Vegtilsynet: «SVV har muntlig praksis»

Vegtilsynet har undersøkt hvordan Statens vegvesen, Region nord, håndterer risiko for værrelaterte hendelser i veiinfrastrukturen ved planlegging av veiprosjekt.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge Nasjonal transportplan for 2014-2023 vil det i hele perioden være behov for kartlegging av risiko av klimaendringenes konsekvenser for infrastrukturen. Risiko- og
sårbarhetsanalyser er en viktig del av arbeidet med å forebygge og håndtere konsekvenser av klimautfordringene.

I Statens vegvesens handlingsprogram slås det fast at «fokus på klimaendringer må ivaretas allerede i planleggingsfasen av nye prosjekter, og det skal inngå i enhver risiko- og sårbarhetsanalyse.»

Ulik gjennomføring

Vegtilsynet har ført tilsyn med hvordan Statens vegvesen, Region nord, har håndtert risiko for værrelaterte hendelser i veiinfrastrukturen ved planlegging av veiprosjekt, og vært opptatt
av to problemstillinger:
1. Har Region nord et effektivt system for å identifisere og vurdere risiko?
2. Blir krav som gjelder gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse i reguleringsplanfasen fulgt i praksis?

Når det gjelder den første problemstillingen, har Vegtilsynet funnet at det er gitt overordnede krav og føringer om at det skal gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyser, men
at disse ikke sikrer lik tilnærming fra prosjekt til prosjekt. Det mangler føringer om hvordan fremtidige klimautfordringer skal inkluderes i risikoanalysene.

Lite dokumentering

I den andre problemstillingen fant Vegtilsynet at vurderinger av klimaendringer, og hvordan disse påvirker risiko for værrelaterte hendelser, i liten grad var dokumentert i prosjektene.
Statens vegvesen har krav om å bruke styrende dokumenter (prosjektbestilling, prosjektstyringsplan, kvalitetsplan).

Vegtilsynet fant at disse var i stor grad erstattet av dialog i de prosjektene som tilsynssaken omfattet. Hensikten med styrende dokumenter er å sikre kvaliteten i prosjektene.

SVV skal gi tilbakemelding

 

Tilsynet har i rapporten gitt to tilrådninger:

1. Gjennomføring av tiltak for å sikre lik gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser og at risiko for værrelaterte hendelser blir identifisert og vurdert i reguleringsplanfasen.
2. Gjennomføring av tiltak for å sikre at de styrende dokumentene blir utarbeidet og benyttet i reguleringsplanfasen i samsvar med krav, både for planer under arbeid og i fremtidige planprosjekt.

Region nord har fått frist til 10. september med å gi tilbakemelding på hvordan tilrådningene skal håndteres og tidsplan for gjennomføring av tiltak.

- Prosessen med tilbakemeldingen er satt i gang og vi ønsker ikke å foregripe konklusjonene. Vi kan imidlertid kort kommentere tilrådningene, sier kvalitetssjef  Frank Berntsen i Statens vegvesen, Region nord.

- Det gjennomføres risikovurderinger i forbindelse med reguleringsplanlegging, men det er korrekt som Vegtilsynet påpeker at det mangler tydelige krav og føringer for analysene og for hvordan værrelaterte hendelser skal håndteres. I tillegg er det variabel dokumentasjon av vurderingene. I forbindelse med tilråding to er det allerede iverksatt tiltak for å bedre dokumentasjonen. Det er blant annet gjennomført kurs i prosjektstyring og ledelse for aktuelle funksjoner med fokus på krav til styrende dokumenter. I tillegg etterprøves bruk av styrende dokumenter ved stikkprøver.