Her ser du Falkentunnellen fra sørenden, i retning mot Totenvika og Skreia. Tunellen er etterlengtet, både av transportfirmaer og lokalbefolkningen på veien som har vært farefull å ferdes på i flere tiår.
Her ser du Falkentunnellen fra sørenden, i retning mot Totenvika og Skreia. Tunellen er etterlengtet, både av transportfirmaer og lokalbefolkningen på veien som har vært farefull å ferdes på i flere tiår.

Problemveien er under kontroll

Statens vegvesen har endelig kontroll på marerittet fylkesvei 33.

Publisert Sist oppdatert

Forholdene er endelig stabile på problemveien fylkesvei 33 gjennom Skreifjella i Oppland. Etter en trøblete oppstart, ser det endelig ut til at prosjektet er under kontroll.

- Statusen nå er at det jobbes for fullt med kontraktarbeid, vann og frostsikring i tunnelen og ferdigstillelse av betongarbeider. Elektrokontrakten setter snart i gang med sine oppgaver, sier Andreas Rønningen som er byggeleder for det aktuelle prosjektet på fylkesveien.

Smal og dårlig

Fylkesvei 33 går fra Nord-Aurdal til Minnesund. Dette er en viktig lokalvei med mange avkjørsler og bebyggelse tett inntil, og veien er også en viktig avlastningsvei for både E6 og riksvei 4 fra Gjøvik gjennom Hadeland til Oslo.

Den 145 kilometer lange fylkesveien er smal, og standarden har svært variabel. Veiens historie har vært preget av rasfare, og trafikksikkerhet og fremkommelighet har tidvis vært svært dårlig.

Det er på strekningen Skreifjella til Totenvika som utbedres. Utbedringen foregår på en strekning på ni kilometer, og er kostnadsberegnet til rundt 425 millioner kroner, hvorav 162 millioner skal finansieres med bompenger. Hovedentreprenør er Implenia og underentreprenør er Tore Løkke.

Problemveien

Det har ikke vært noen dans på roser å utbedre den gamle veien. Raskt etter oppstart, ble veien på spøk omdøpt av mange fra fylkesveien til problemveien. Problemene startet da man i 2012 begynte utbedringsarbeidet, en utbedring som var svært etterlengtet av transportselskaper så vel som lokalbefolkning.

Underveis i arbeidene ble den skrøpelige veien trolig utsatt for så stor belastning på kort tid, at det oppsto store sprekkdannelser. Man har flere ganger fryktet at hele veien skulle bukke under for presset og rase ut i Mjøsa. I perioder har den vært helt stengt for trafikk. Målinger viser at veien sprakk to centimeter i timen på det verste. Veien har tidvis og også i lengre perioder vært totalt stengt for trafikk.

- Utfordrende

Prosjektleder Anne Brit Moen i Statens vegvesen omtaler veiprosjektets gang som utfordrende.

- Det har vært utfordrende ettersom alle hendelsene vi har fått, har kommet så brått. Heldigvis har alle vært løsningsorienterte og velvillige til ekstra innsats når det har skjedd ting, sier Moen.

- Veien har mange anleggstekniske utfordringer. To ganger har veien vært stengt på grunn av utglidning i deponiområdet for mellomlagring av tunnelstein, og det har ført til forskyvninger over en strekning på 100 meter. Det regulerte deponiområdet er en dal formet av tidligere leirras. Leirmassene ligger over hard mjøsmorene og forundersøkelser tilsa at det var mulig å lagre stein her. Geoteknikere har nå foreskrevet ytterligere kartlegging av området for å finne årsaken til at området er så ustabilt, sier SVV-prosjektleder Moen.

Her ser du åpningen i nordenden. Endelig er det gjennomslag i den nye Falkentunellen.
Her ser du åpningen i nordenden. Endelig er det gjennomslag i den nye Falkentunellen.

Det var mange som trodde problemene skulle være evigvarende. Men etter en trøblete start, virker det nå imidlertid til at situasjonen er under kontroll, skal vi tro byggelederen.

- Forholdene i grunnen ved deponiet er stabile, vi har hatt jevnlige målinger som har vært stabile over lengre tid.

Mye har skjedd siden sist Anlegg&Transport omtalte saken.

- Det har vært tunnelgjennomslag, tunnelen er rensket til klink, det er lagt drenering og trekkerør, veien er bygd opp igjen med asfalt tom bindlaget. Det er støpt banketter og vann- og frost sikringen av tunnelen er godt i gang. Ute i dagsonen har betongarbeider gått for full maskin med portaler og tekniske bygg samt en støttemurskonstruksjon i forbindelse med at veien flyttes ut på et strekke. Veien i dagsonene er asfaltert tom bindlaget, rekkverk har kommet opp, opplyser Andreas Rønningen.

Tunnelen åpner først

Det første som åpner langs veiprosjektet er den såkalte «Falkentunellen». Tunnelen er oppkalt etter Falken naturreservat, og skal bli 930 meter lang.  Tunnelen er kostnadsberegnet til 178 millioner kroner og finansieres med rassikringsmidler.

- Tunnelen åpner nå til sommeren. Vi holder per i dag på med byggeplanen for neste utbygigngsparsell, det vil si anbudsutlysning. Oppstarten på byggingen av den neste parsellen er planlagt sommeren 2014, sier Rønningen.

Håper på å rekke tidsfristen

Veien skal etter planen stå ferdig i 2016.

- Dette har vi fortsatt tro på, sier Rønningen når Anlegg&Transport spør om hvordan oppstartsproblemene har påvirket tidsskjemaet.

På spørsmålet om problemene har ført til merkostnader og budsjettsprekk, bekrefter han at prosjektet vil bli noe dyrere enn først antatt.

- Kostnadene vi har hatt dreier seg hovedsakelig om lengre massetransport og mer mellomhåndtering, for nye deponier og stopp tid. Det dreier seg om størrelsesorden ti til femten millioner kroner i ekstrakost. Vi håper imidlertid at prisen på noe av masse flyttingen blir lavere på neste kontrakt, siden steinen ligger nærmere der den skal brukes på neste parsell.  Så netto effekten har jeg ikke helt oversikt på enda, sier Rønningen.