Bilde fra Ofotbanen.
Bilde fra Ofotbanen.

Over en halv milliard kroner i støtte

Tiltak og prosjekter på vei og jernbane får ekstra midler i de tre nordligste fylkene.

Publisert Sist oppdatert

- Regjeringen går inn for at det i årene 2014 og 2015 skal brukes til sammen 519,5 millioner i «kompensasjonsmidler» til tiltak og prosjekter på transportnettet i Nordland, Troms og Finnmark. Midlene er fordelt til tiltak som er særlig viktig for næringslivets transporter og som bidrar til å styrke konkurranseevnen til næringslivet i Nord-Norge.

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet onsdag 3. september presenterte kompensasjonstiltak i forbindelse med endringer i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.

Tiltak og prosjekter i 2014 og 2015 - fylkesvis oversikt - beløp i millioner kroner:

NORDLAND 2014 2015
Jernbane  
Vedlikeholdsarbeid på Ofotbanen 20 
Mindre investering er på Ofotbanen  10,5
Investeringstiltak på Nordlandsbanen (Oteråga holdeplass, kryssingsspor og mindre investeringer) 24 10
Vei  
Utbedring av flaskehalser på E6 og E10              75
Oppstart riksvei 77, Tjernfjellet  50
TROMS  
Vei  
Utbedring av flaskehalser på E6  80
Oppstart forberedende arbeid/plan for E6, Kvænangsfjellet  50
FINNMARK  
Vei  
Utbedring av flaskehalser på E6 og Rv 94  45
Farleder  
Utviding av farleden ved Polarbase i Hammerfest                                          10 38
Utbedring av farleden ved Leirpollen i Tana  20
Asfaltdekke  
Dekkelegging av riks- og fylkesveier - fordeles senere til tiltak i Nordland, Troms og Finnmark 70 17
Totalt (alle beløp i millioner kroner) 124 395,5

Utbedring av bruer

Innenfor beløpet på i alt 200 mill. kroner i 2015 til utbedring av flaskehalser på riksveinettet er det satt midler til disse utbedringene:

Nordland
E6 Midtengbekken bru, Hemnes kommune
E6 Finneidstraumen bru, Fauske kommune
E6 Medbyelv bru, Narvik kommune

Troms
E6 Skogstad bru, Bardu kommune
E6 Numedal bru, Kåfjord kommune
E6 Rakenesura, Kvænangen kommune

Finnmark
Rv 94 Fallejohka bru, Kvalsund kommune
Rv 94 Skuggelv bru, Kvalsund kommune
E6 Nyelv bru, Nesseby kommune