De største vogntogene slipper ut minst CO2 pr. tonnkilometer.
De største vogntogene slipper ut minst CO2 pr. tonnkilometer.

Klimaet tjener på større tømmerbiler

Beregninger utført av Norsk institutt for skog og landskap, viser at et tømmervogntog på 48 tonn slipper ut 25% mer CO 2 pr. kjørt m 3 enn et 60-tonns vogntog.

Publisert Sist oppdatert

Dette er ingen ny kunnskap. All praktisk erfaring viser at jo større lastekapasitet man har, desto lavere er drivstofforbruket - og dermed CO 2-utslippet - pr. utførte tonnkilometer.

Små utslipp

Totalt slipper skogbrukets produksjon ut lite klimagasser. Rundt halvparten stammer fra tømmertransport med lastebil. De samlede klimagassutslippene for all hogst her i landet var på 150.000 tonn CO 2-ekvivalenter i 2010. Men skogen binder årlig mellom 25 og 30 millioner tonn CO 2 som tilsvarer 60% av de samlede klimagassutslippene i Norge. Skogen spiller en viktig rolle i den globale karbonsyklusen. Som alle planter tar trær opp store mengder CO 2 gjennom fotosyntesen og lagrer karbonet i alle sine strukturer.

LES OGSÅ:

Beregninger viser at skogbruket slipper ut ca. 18 kg CO 2 pr. m 3 skog som hugges og transporteres til skogindustrien. Dette utgjør 2,4% av all CO 2 som bindes i 1 m 3 trevirke.

Noe tømmer, fortrinnsvis massevirke, transporteres på jernbane. Hvis man forutsetter at et tog har en kapasitet på 1000 m 3 tømmer og man har en fordeling mellom dieseltog og elektriske tog på henholdsvis 12 og 88%, så slipper tømmervogntoget på 48 tonn ut seks ganger mer CO 2 pr. m 3 tømmer transportert. Det forutsetter imidlertid at elektriske tog kjøres med strøm produsert fra fornybare energikilder som vannkraft, solenergi eller vindkraft.