Prosjektet Rv. 23 Dagslett-Linnes utsettes.
Prosjektet Rv. 23 Dagslett-Linnes utsettes.

Rv. 23 Dagslett-Linnes blir utsatt

Dårlige grunnforhold og nye krav fører til utsettelse.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen utsetter utlysningen av hovedarbeidene for Rv. 23 Dagslett-Linnes i Buskerud.

- Planen var å lyse ut entreprisen på hovedarbeidene nå i høst, men dette er inntil videre utsatt. Grunnen er at vi, i forbindelse med utlysningen, har gjort et enkelt overslag for disse arbeidene. Gjennomgangen viser at vi står i fare for en vesentlig kostnadsøkning for hele prosjektet. Dette skyldes først og fremst at grunnforholdene er vesentlig dårligere enn vi tidligere har hatt kunnskap om. Dette betyr at løsningene blir mer kompliserte og dyrere, sier Ingunn Foss, avdelingsdirektør for prosjektavdelingen i Statens vegvesen.

I tillegg har det kommet flere tekniske krav.

- Vi skal nå gå gjennom hele prosjektet for å se hva vi kan gjøre for å redusere kostnadene, sier Foss.

2,25 milliarder kroner

Rv. 23 er bindeleddet mellom E6 og E18. Statens vegvesen planlegger å bygge ny firefelts riksvei mellom Dagslett i Røyken kommune og Linnes i Lier kommune.

Prosjektet består i hovedsak av:

  • Ca. 5,5 km med ny firefelts veg
  • Nye kryss på Dagslett og ved Linnes
  • Bru over Daueruddalen
  • En ca. 2,2 kilometer lang tunnel

I tillegg skal prosjektet ivareta det lokale veinettet og gang- og sykkelveier på strekningen. Det vil også bli planlagt tiltak for å begrense støy og for å ta hensyn til vilt.

Totalkostnaden på prosjektet var før utsettelsen beregnet å være på 2,25 milliarder 2017-kroner.

Bakgrunnen for prosjektet

Dagens riksvei 23 fra Dagslett til Linnes oppfyller ikke gjeldende krav til veibredde, avkjørsler, kryssløsninger og fartsgrense.

Dagens lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk skaper store miljø- og trafikksikkerhetsproblemer for beboere i området.