Tryggere kryss og avkjørsler

I tillegg til ny gang- og sykkelvei, skal flere avkjørsler legges om og kryss skal utbedres. Hensikten med prosjektet, er å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten for alle trafikantgrupper.

Hoveddelen av prosjektet skal etter planen stå ferdig innen utgangen av 2019. Det vil være mindre arbeider som må utføres våren 2020. Da blir det sammenhengende gang- og sykkelveg fra Ski gjennom Langhus til Stenfelt ved gamle E6.

Starter våren 2018

Fristen for å levere tilbud er 5. april 2018.

Etter at fristen for å levere tilbud på jobben er gått ut, skal tilbudene kontrolleres og eventuelle klager behandles. Deretter underskrives kontrakt med valgt entreprenør. Anleggsarbeidet starter våren 2018.

Første fase ferdig høsten 2016

Hele prosjektet er delt inn i to utbyggingsfaser. Første fase sto ferdig i september 2016. Da ble Langhus bru ved stasjonen utvidet, trafikksikkerheten forbedret og det ble etablert støyskjerming i området.

På vegne av Akershus fylkeskommune, er Statens vegvesen byggherre for prosjektet.

Akershus fylkeskommune har ansvaret for fylkesveiene, avgjør hvilke prosjekter som skal gjennomføres hvert år og gir politiske føringer for utvikling av fylkesveiene. Det er Statens vegvesen som normalt planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder fylkesveiene på vegne av fylkeskommunen.